# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1717การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.61.
1.นางสาวบุษบง แดงเล็ก
2.นางสาวสุภัสสร ไล้ทอง
โรงเรียนลานสักวิทยา
2717การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.61.นางสาวกนกรัตน์ บุญคง
1.นางสาวประกายเพชร สุขมนต์
2.นางสาวกฤษณา ขุมเพชร์
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
3717การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.61.นางสาวไอลดา ชาญตะบะ
1.นางสาวชนกนันท์ ไชยนามสถิตย์
2.นางสาวสลัลดา กำไลแก้ว
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
4717การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.61.นางสาวชญานันทน์ วิสัย
1.นางสาวศุภักษร เพ็งศรี
2.นายสุทธิกานต์ ศรีวังยาง
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
5717การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.61.นางฉัตราภรณ์ ว่องธัญกิจ
2.นางสาวพิลาวรรณ เตือนสติ
1.นางสาววิมลรัตน์ กรัตนถะ
2.นางสาวธัญลักษ์ แขกเณร
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
6717การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.61.นางสาวเมธาวี ศรีพฤกษ์
1.นางสาวบุษบง แดงเล็ก
2.นางสาวสุภัสสร ไล้ทอง
โรงเรียนลานสักวิทยา