# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1718การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.61.นางอานันฑิตา สแปร์โรว์
1.นางสาวธิดารัตน์ น้อยจันทร์
2.นางสาวนภาวดี มีอยู่
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม