# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1721การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.31.นายทัตติ์สุพล สุขด้วงเขน
1.1.เด็กชายกฤษฎา อรรคเนตร์
2.2.เด็กชายกิตติพงษ์ ไล้ทอง
โรงเรียนลานสักวิทยา
2721การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.31.นางสาวบานชื่น คำผิว
1.เด็กหญิงญาณิศา ณ จรูญ
2.เด็กหญิงพัชรพร โพโต
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
3721การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.31.นายอำนาจ จ้อนแจง
1.เด็กหญิงลักษิกา คำหลาบ
2.เด็กชายก้องภพ สุวรรณ์
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
4721การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.31.นางจินดา กมลมาลย์
2.นางมาลัย แป้นห้วย
1.เด็กชายจตุรเทพ แสงทอง
2.เด็กชายพีรพัฒน์ ทิปารา
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
5721การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.31.นางสาวชวนันท์ พากเพียร
2.นายสรายุทธ ภูสำเภา
1.เด็กหญิงปภาวดี มูลอุดม
2.เด็กหญิงสุภัสสร ชมภูวิเศษ
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
6721การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.31.นางสาวมลทิชา เหมือนฤทธิ์
1.เด็กชายวัชรพล ไตรพิษ
2.เด็กชายภูรนิน ระบอบ
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
7721การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.31.นางสาววฤณยา สิงห์โตทอง
2.นางนันทิยา วาณิชกมลนันทน์
1.เด็กชายจิรายุ ศรีเจริญ
2.เด็กหญิงนิชา สายเพ็ชร
โรงเรียนหนองเต่าวิทยา
8721การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.31.นางสาวณัฐธีรา อารีกุล
1.เด็กหญิงกนกนาถ วสุธามงคล
2.เด็กชายลภัสดนย์ กิตติชนม์คุณัญญา
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
9721การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.31.นางสาวอนุธิดา ปัญญา
1.เด็กชายนพรัตน์ สมหวัง
2.เด็กชายพิภาภพ ลาดลัน
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
10721การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.31.นางสาวยุราวัลย์ วรกรรณ์
1.เด็กหญิงเขมิกา โทนใหญ่
2.เด็กหญิงมนัญชยา พิไชย
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
11721การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.31.ว่าที่ร้อยตรีหญิงนงค์นุช สิงห์ทอง
1.เด็กชายศุภสิทธิ์ ไกรรักษ์
2.เด็กหญิงศานตมล สุขไสย
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
12721การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.31.นายภาณุภาพ ฉัตรอุทัย
1.เด็กหญิงรินรดา บางบุญฤทธิ์
2.เด็กหญิงดลชนก มหาโยธี
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
13721การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.31.นางสาวสุรีย์พร ฟักเขียว
2.นางสาวรุจี กิจทา
1.เด็กชายกมลภพ ยศนันท์
2.เด็กชายกษิดิศ ธัญญเจริญ
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
14721การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.31.นางสาววะรา จิตชอบค้า
2.นางสมหมาย วิทยารัตน์
1.เด็กชายธีรกานต์ พร้อมพิมพ์
2.เด็กหญิงศศินกาญจน์ อินทเวียง
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
15721การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.31.นางทัศนีย์ ศรีสร้อย
1.เด็กหญิงสุตาภัทร แข็งธัญญกิจ
2.เด็กหญิงนรินทร สมัครการ
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
16721การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.31.นางวรรณา วรพงศ์ไชย
2.นางเกตุกนก สุวรรณ์พยัคฆ์
1.เด็กหญิงวธัญญา ประทุมสูตร
2.เด็กหญิงพิมพ์ชนก สามสูงเนิน
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
17721การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.31.นางสาวมลฤดี ลำดวน
1.เด็กหญิงกัญญาพัชร สุกสุด
2.เด็กหญิงกชกร ระหันสิม
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
18721การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.31.นางสง่า นิลคน
2.นางสาวกานต์ชนิต หมายดี
1.เด็กชายเนธาน เบาทิสต้า
2.เด็กชายภทรกร สินแก้ว
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
19721การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.31.นางปราณี นาวิก
2.นางสาวสุมาลี ทองบ่อ
1.ด.ช.คฑาวุธ แสนแก้ว
2.ด.ช.ธนเดช สอนวงษ์
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
20721การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.31.นางสาวอัจจิมา นาควิจิตร
2.นางสุภาวิตา บุตรกฤตติกุล
1.เด็กหญิงณัฐชา สมุณี
2.เด็กหญิงศศิภา ทรัพย์มาก
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี