# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1722การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.61.นายทัติ์สุพล สุขด้วงเขน
1.นายเตวิช เหล่าพลายนาค
โรงเรียนลานสักวิทยา
2722การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.61.นายอำนาจ จ้อนแจง
1.นางสาวชีวภัทร ทองแท้
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
3722การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.61.นางจินดา กมลมาลย์
1.นางสาวกฤษณา นามเมือง
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
4722การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.61.นางสาวสุดา ยางสูง
1.นางสาวปาลิดา ธัญญเจริญ
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
5722การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.61.นายวิโรจน์ วันจันทร์
1.นางสาวณิชา ย้วนประสิทธิ์
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
6722การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.61.นางสาวณัฐธีรา อารีกุล
1.นายวิธิวัสส์ วรโชติจารุสิริ
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
7722การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.61.นางสาวรัตนาภรณ์ ชวลิต
1.นายทองธันวา อุปติ
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
8722การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.61.นางสาวกิ่งกาญจน์ ชาญตะบะ
1.นางสาวอริสา มาลา
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
9722การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.61.นายธนบดี บ้านสระ
1.นายจารุพัฒน์ สารคาม
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
10722การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.61.นางสาวกนกวรรณ พูลศรี
1.นางสาวนันฐิตา มีโพธิ์
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
11722การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.61.นางสาวศุภธิดา กล้าวิกย์กรรม
1.นางสาวณัฎฐณิชา วงษ์ธัญการ
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
12722การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.61.นางสาวสุภาวรรณ์ ประพันธ์ศรี
2.นางสาวสุรีย์พร ฟักเขียว
1.นางสาว ธัญวรัตน์ ทองปลิว
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
13722การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.61.นางสาวเลขา บุญเพ็ชร์
1.นายพงศธร ไวกสิกรณ์
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
14722การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.61.นายปริญญา ไวเขตการ
1.นางสาวณัฐทิชา เจตนกสิกรณ์
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
15722การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.61.นางสง่า นิลคน
1.นายพุทธรักษณ์ อินทร์สุ่ม
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
16722การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.61.นางสาวอัจจิมา นาควิจิตร
2.นางสุภาวิตา บุตรกฤตติกุล
1.นางสาวจักษณา อิสภาโร
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
17722การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.61.
2.นางใกล้รุ่ง จัมปะโสม
1.นางสาวศิริกัลยา โสภารัตน์
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม