# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1723การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.61.นางณัฐปภัสธ์ พูลทรัพย์
2.นายโสรัตน์ บุญปั๋น
3.นางมาลัย แป้นห้วย
1.นายสุทธิภัทร ภู่เอี่ยม
2.นายปริญญา คณฑา
3.นายธัชชัย โกฎจัน
4.นายศุภวิชญ์ สุวรรณศิริ
5.นายจักรพรรดิ์ณัฐวุฒิ หะชะยัง
6.นายศราวุฒิ มธุสระ
7.นายภาณุพงศ์ หวังดี
8.นายรัตติพงษ์ คณฑา
9.นายวรพล สุดใจ
10.นายสิริมงคล พูลสวัสดิ์
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม