# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1724การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.31.นางสาวลภัสส์การณ์ ปัญญารัศสกุล
1.เด็กชายดนุยศ โสมนาม
2.เด็กชายภัทรพงศ์ สุวรรณ
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
2724การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.31.นางสาววรรณิศา เพ็ชร์ผึ้ง
1.เด็กหญิงพรพิมล ศรีชมภู
2.เด็กหญิงอัจฉสุดา จันทร์ศรี
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
3724การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.31.นายอภิรัตน์ สุจริต
2.นางสาวณัฎฐา ภู่ภิญโญยิ่ง
1.เด็กหญิงพิทยารัตน์ คันทวัง
2.เด็กหญิงวรัทยา นิลาพันธ์
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
4724การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.31.นางสาวชลิดา สุคนธ์
1.เด็กหญิงเพชรชลาภา ธรรมโชติ
2.เด็กหญิงพัณณ์ชิตา ง่วนจร
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
5724การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.31.
2.นางสาวสนธิยา สายแวว
3.นางสาวอรนุช เอี่ยมเทศ
1.
2.เด็กหญิงวรัญญา อำนาจสีดา
3.เด็กหญิงดาวรินทร์ วรรณศรี
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
6724การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.31.นางณัฐปภัสธ์ พูลทรัพย์
2.นายโสรัตน์ บุญปั๋น
1.เด็กหญิงจันทนิภา แก้วสระแสน
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
7724การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.31.นายวีระเสม กมลมาลย์
2.นางสุนิสา กมลมาลย์
1.เด็กหญิงชลิตา พันธุ์รอด
2.เด็กหญิงวันวิสา ชีพนุรัตน์
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
8724การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.31.
1.เด็กหญิงสุชาดา นพรัตน์
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
9724การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.31.นายจักรกฤษณ์ วิเศษชาติ
1.เด็กหญิงพิชามญชุ์ สัตยากร
2.เด็กหญิงชนรดี รัดพัด
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
10724การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.31.
1.
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
11724การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.31.นางศรีสุดา อนันต์เพ็ชร์
2.นายชาตรี อนันต์เพ็ชร์
1.เด็กหญิงอัญลดา บุญธัญญการณ์
2.เด็กหญิงนิชาภัทร ชำนิการขาย
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
12724การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.31.
1.
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
13724การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.31.นางสาววาสนา นฤคนธ์
2.นางสาวนวพร รวยพงษ์
1.เด็กหญิงกัญญ์วรา อาทร
2.เด็กหญิงณัฎฐณิชา ภิญโญ
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
14724การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.31.นายอนุสิทธิ์ คงคา
1.
2.เด็กหญิงสุภาวิดา นุ่มบุรี
3.เด็กหญิงจินต์จุฑา ทองแดง
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
15724การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.31.นายสายทาน ทรงรัตน์
1.เด็กชายโกมน จันทร์ศรี
2.เด็กชายศุภกร น้อยสุพรรณ์
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
16724การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.31.นายวุฒิชัย เพ็งสอน
2.นายสุวิทย์ กุลฉิม
3.นายวุฒิชัย เพ็งสอน
1.เด็กชายศุภณัฐ จันทอง
2.เด็กชายศุภณัฐ จันทอง
3.เด็กหญิงกชนันท์ หล่อทอง
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
17724การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.31.นางสาวจิรวรรธ จิตต์ทา
1.ด.ช.ฟาฮาริช เขียวทอง
2.ด.ช.คฑาวุธ แสนแก้ว
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
18724การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.31.นายสุนัย คำสิทธิ์
2.นายจำรัส อิสภาโร
1.เด็กชายวรินทร ทิพวรรณ์
2.เด็กชายณฐวัชร พงษ์ดี
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
19724การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.31.นางสาวอัญคณางค์ ดำนงค์
2.นายจินตสิทธิ์ เที่ยงพุ่ม
1.นายอภิวัฒน์ เต่ามี
2.นางสาวณัฐชา บุญเกิด
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
20724การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.31.
1.
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
21724การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.31.นางเฉลิมศรี กายไธสง
1.เด็กชายธีระพล จีระดิษฐ์
2.เด็กชายรุ่งโรจน์ นวลนรนารถ
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
22724การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.31.นายประหยัด เพ็ชรกลับ
1.เด็กหญิงยุพารัตน์ ด้วงรักษา
2.เด็กชายวีรภาพ ดอกบัว
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม