# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1725การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.61.นางสาววรรณิศา เพ็ชร์ผึ้ง
1.นางสาวกรรณิการ์ ภัคดี
2.นางสาวภัทรานิษฐ์ ชำนิเกตกรณ์
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
2725การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.61.นายสังวาลย์ พงษ์จำปา
1.นางสาวศิริลดา เดชมูล
2.นางสาววริศรา พุตสระแก้ว
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
3725การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.61.นางสาวชลิดา สุคนธ์
1.นางสาวชุติมา ปรีชา
2.นางสาวธัญพิชา ระจิตร์
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
4725การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.61.นางสาวสนธิยา สายแวว
2.นางสาวอรนุช เอี่ยมเทศ
1.นางสาววรรณรัตน์ อะวันนา
2.นางสาววิสุรัตน์ ไกรวรรณ์
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
5725การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.61.นางณัฐปภัสธ์ พูลทรัพย์
2.นายโสรัตน์ บุญปั๋น
1.นายกฤษฎา บุญมี
2.นางสาวแก้วตา มดแดง
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
6725การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.61.นายวีระเสม กมลมาลย์
2.นางสุนิสา กมลมาลย์
1.นายธีรพัฒน์ วะชู
2.นายวัลลภ ครองแห้ง
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
7725การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.61.นายชะอ้อน อำพคุณ
1.นางสาวอารยา ช้างโต
2.นางสาวปั้นฝัน ณะจรูญ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
8725การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.61.นายชาตรี อนันต์เพ็ชร์
2.นางศรีสุดา อนันต์เพ็ชร์
1.นายวัชรินทร์ ไกรกิจราษฎร์
2.นางสาวกาญจนา สุวรรณ์พยัคฆ์
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
9725การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.61.นางสุภาวดี อินทรเกษตร
2.นายณรงค์ คูรัมย์
1.นางสาวกมลชนก ชูอินทร์
2.นางสาวสุภาพร สุระภี
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
10725การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.61.นายวัชระ สุขสำราญ
2.นางสาวเฉลิมขวัญ สาคร
1.นางสาวอักษรินทร์ เนียมสันเทียะ
2.นายกษิดิศ สุขนอก
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
11725การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.61.นายอนุสิทธิ์ คงคา
1.นางสาวฐานิกา ว่องวิการ
2.นางสาวกมลวรรณ สมหา
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
12725การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.61.นางเฉลิมศรี กายไธสง
1.นางสาวพิชชาภา เฉลยจิตต์กุล
2.นายศุภกร แข็งการนา
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
13725การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.61.นายสุวรรณ เหล่าแช่ม
1.นางสาวอรปรี่ยา สุขรี่
2.นางสาวณัฐทิชา เจตนกสิกรณ์
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
14725การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.61.
2.นายธีรภัทร กริมเขียว
1.นางสาวแพรวา การะเกตุ
2.นางสาวอภิญญา ใจเรือนแก้ว
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
15725การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.61.นางสาวจิรวรรธ จิตต์ทา
1.นายวชิรวิทย์ หล้าธิ
2.นางสาวณัฐพร จูเปีย
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
16725การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.61.นายสุนัย คำสิทธิ์
2.นายจำรัส อิสภาโร
1.นายดำรง ยัน
2.นายณัฐพล บุญศรี
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
17725การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.61.นางสาวปิยธิดา สำนวลกลาง
2.นางสาววรรนิดา รู้อยู่
1.นายกรณ์ภัชชญ์ ทองธนาพิรุฬห์
2.นายธนาวุฒิ บำรุงศรี
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
18725การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.61.นายอุทิศ วิสิทธิ์
1.นางสาวอำพร เเสงจันทร์
2.นางสาวศศินิภา สมภาร
3.นางสาวอำพร เเสงจันทร์
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
19725การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.61.
1.
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
20725การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.61.นายประหยัด เพ็ชรกลับ
1.นางสาวธิมาพร บัวเสนา
2.นางสาวเภาวดี ศรีประเสริฐ
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม