# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1726การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.31.นางสาวศิรประภา กรัดเกริ่นเกริก
1.เด็กหญิงวิภาวี เส็งหนองแบน
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
2726การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.31.ว่าที่ร้อยตรีทวีชัย นิลสาริกา
1.เด็กหญิงณัฐชยาน์ พิมพ์โพธิ์
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
3726การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.31.นายบุญเลิศ รังผึ้ง
1.เด็กหญิงกนกวรรณ เอี่ยมมณี
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
4726การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.31.นางพัณณ์ชิตา เชยชม
1.เด็กหญิงสิริยากร สุทธิประภา
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
5726การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.31.นางสาวดารณี ศรีบัว
1.เด็กหญิงปภาวรินท์ ภมรฉ่ำ
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
6726การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.31.นางสาวพิลาวรรณ เตือนสติ
1.เด็กหญิงณัฐพร พางาม
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
7726การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.31.นางสาวศิริวรรณ รักเกษตร์กรรม
1.เด็กหญิงสุดารัตน์ ทรัพย์เงินยวง
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
8726การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.31.นางสาวปรวีร์ บิณฑวิหค
1.ด.ญ.ญัฐธิดา แก้วเขตรการ
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
9726การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.31.นางลภัสรดา ศิริเขตรกิจ
1.เด็กหญิงชุติมา จุลมุสิก
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
10726การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.31.นางสาวภิญญ์พิมล กันสุข
1.เด็กชายทฤษฎี พลายอินทร์
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
11726การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.31.นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์
1.เด็กหญิงดลพร ป้อมคำ
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
12726การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.31.นางสาวบุษกร แก้วเม่น
1.ด.ช.วีรภัทร ประสพเนตร์
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา