# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
178การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.31.นายอภิชาติ เจนสาริกิจ
1.เด็กชายบดีศร แฝงแดง
โรงเรียนลานสักวิทยา
278การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.31.นายสมภพ สิทธิเขตกิจ
1.เด็กหญิงสมฤทัย ใจเอม
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
378การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.31.นายสิทธิชัย ชำนาญชาติ
1.เด็กชายสินธุ บุญกมุติ
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
478การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.31.นางสาวลภัสส์การณ์ ปัญญารัศสกุล
1.เด็กหญิงกัลยารัตน์ หล่อทอง
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
578การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.31.นางสาวกันยาพร สมบัติ
1.เด็กหญิงพรพรรณ นาคขำ
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
678การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.31.นางสาวภัชราวิลัย น้ำสังข์
1.เด็กชายสุชาติ อินทร์สังข์
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
778การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.31.นางสาวจิรนันทน์ ดารารัตนเสรี
1.ด.ช.จิรเดช สว่างศรี
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
878การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.31.นางฉัตราภรณ์ ว่องธัญกิจ
1.เด็กชายวิศรุต มะยุเรศ
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม