# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
179การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.61.นางสาวจารุณี ลีกุลเจริญ
2.นายอดิศร ปั้นพระ
1.นางสาวสิริญาภา ท่าจีน
2.นายรัชชานนท์ แม้นพยัคฆ์
3.นางสาวอุทัยวรรณ ศรีจันทร์
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
279การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.61.นางตรีฉัฐ กาฬภักดี
2.นางณัฐปภัสธ์ พูลทรัพย์
1.นางสาวอารยา ครคง
2.นายบรรณวัชร จิวรรักษ์
3.นายภัทรธร ปะเว
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
379การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.61.นายสมภพ สิทธิเขตกิจ
1.นายรัชพล รอดเทศ
2.นายเมธี ฉ่ำจิตร
3.นายประวิทย์ แก้วเกษ
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
479การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.61.นางจิราพร รื่นฤทธิ์
2.นายสุระศักดิ์ หามทอง
1.นางสาวอาทิตยา ธัญเจริญ
2.นางสาวอภิญญา แสงสุด
3.นางสาวจีรนันท์ บุญมา
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
579การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.61.นางสาวจิรนันทน์ ดารารัตนเสรี
2.นางสาวศิริลักษณ์ อินสิงห์
1.นางสาวณัฐฐินันท์ วังสะปัญญา
2.นางสาวสุพัตรา ปู่สาร
3.นางสาววาสนา ทองกลัด
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา