# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
180การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.31.นางสาวเบ็ญญาภา ศรีเรืองพันธ์
2.นายมงคล หู้โลหะ
1.เด็กหญิงวรรณวิสา พลศรีพิมพ์
2.เด็กหญิงธวัลรัตน์ สาริกัน
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
280การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.31.นายวิทวัส โพธิ์อุไร
2.นางสาววราภรณ์ จิตรสิขเรศ
1.เด็กหญิงนารีรัตน์ บุตรเตือน
2.เด็กหญิงธัญลักษณ์ นำช้าง
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
380การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.31.นางสาวนภาลัย เชื้อกสิการ
1.เด็กหญิงมนรดา ปาวงศ์
2.เด็กหญิงปิยะนุช ปิ่นแก้ว
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
480การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.31.นางสาวจันทนา มณีรัตน์
2.นางสาวชนิดาภา ฉ่ำเลิศวัฒน์
1.เด็กหญิงอารีรัตน์ ผาทอง
2.เด็กหญิงหทัยชนก วัลฉวี
โรงเรียนลานสักวิทยา
580การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.31.นางสาวบุษรา ทองไทย
1.เด็กหญิงแพรวรรณ บุญยืน
2.เด็กหญิงอารยา กองแก้ว
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
680การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.31.
1.
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
780การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.31.นางบุรณี สุวรรณโชติ
2.นางสาวน้องใหม่ สีดี
1.เด็กหญิงผกามาศ บุญพึ่ง
2.เด็กหญิงศรุตา แร่เพชร
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
880การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.31.นางสาวจิราพร แป้นน้อย
2.นายอวกาศ มาตรมูล
1.ด.ญ.ชาริณี จำรัส
2.ด.ญ.พิมพ์ชนก พงษ์สุพรรณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
980การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.31.นายฐนาทิป สังข์น้ำ
2.นายสุทธิรักษ์ โฮนอก
1.เด็กหญิงพิชญ์สินี ฉายรัศมี
2.เด็กหญิงปานไพลิน นูขุนทด
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1080การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.31.นายณัฐสิทธิ์ ธุระสุข
2.นางสาวปุริมปรัช พันธ์เขียน
1.เด็กหญิงนวรัตน์ มีน้อย
2.เด็กหญิงรัตนาพร ใจเอม
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
1180การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.31.นางฐิติกาญจน์ จันทร์ล้อมเพชร
2.นายฐิติกร สุขสบาย
1.เด็กหญิงปาริฉัตร รุ่งศรี
2.เด็กหญิงปมัญญา อุดมศรี
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
1280การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.31.นายชูศิลป ศรีสุข
2.นายชัชวาลย์ ฝ่ายกระโทก
1.เด็กหญิงกชพร อุทัยเลิศ
2.เด็กหญิงพิชญาภา ฤกษ์ดี
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
1380การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.31.นายภาณุพงศ์ รอดเคลือ
1.เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ เรืองอ่อง
2.เด็กหญิงพรวลัย กมลมาลย์
โรงเรียนบ่อยางวิทยา