# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
184การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.61.นางเรวดี สุพรรณ
2.นางสุธาลักษณ์ จั่นศรี
1.นางสาวน้ำทิพย์ จันทร์แจ้ง
2.นางสาวสุพัตรา อ้นบำรุง
3.นางสาววิภาดา โคตรดก
โรงเรียนลานสักวิทยา
284การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.61.นางตรีฉัฐ กาฬภักดี
1.นางสาวยุพารัตน์ พรสวัสดิ์
2.นางสาวกิ่ง ขุนทอง
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
384การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.61.นายมานพ ดีเต่า
2.นายลัญฉกร ชัยอัครกุล
1.นางสาวสิริวรรณ อุดมแก้วกาญจนา
2.นางสาวอรณี อ่ำเพชร
3.นางสาวสุภาสินี พรรณรายณ์
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
484การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.61.นางสาวนงเยาว์ รู้อยู่
1.นางสาวรุจีพัชร พิลา
2.นายวรเทพ ภู่เทศ
3.นางสาวสุทธิสา โอดพิมพ์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
584การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.61.นางบุญชู งามขำ
2.นายอำนาจ ปัจฉิม
1.นางสาวศิริลักษณ์ เกรียงไกร
2.นางสาวสุนิสา หมั่นเขตกิจ
3.นางสาวเนตรนภา กางกรณ์
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
684การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.61.นายชัชวาลย์ พุฒแก้ว
2.นางสาวพรสุดา นีระเด่น
1.นางสาวเปมิกา ภู่ทรัพย์
2.นางสาวกุลธิดา สมทรัพย์
3.นางสาวปิยวดี มองม้วน
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
784การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.61.
1.นางสาวนวรัตน์ หะชะยัง
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
884การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.61.นางสาวนิรมล สูนประหัตถ์
2.นายอรรถพงศ์ ทิพย์เครือ
1.นางสาวนาฏตยา ชูชัย
2.นางสาวชลธิชา ศิละแสน
3.นางสาวพรพิมล ลิ้มอ่อง
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม