# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
186การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.61.นายอภิชาต เจนสาริกิจ
1.นายพงษ์พัฒน์ เขม้นกสิกิจ
โรงเรียนลานสักวิทยา
286การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.61.นางอำมลา กมลมาลย์
1.นายกฤตภาส ไวสาริกิจ
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
386การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.61.
2.นางสาวจรินทร์ทิพย์ เทียนลำ
1.
2.นางสาวณันฐวิกา เชิญรัมย์
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา