# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
187การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.31.นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์
1.เด็กชายพุฒิพงษ์ เอี่ยมมา
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
287การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.31.นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์
1.เด็กชายพลวัฒน์ แก้วกก
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์