# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
188การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.61.นายสมเกียรติ พิมพันธุ์
1.นายจิรายุ แม่นศร
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม