# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
189การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.61.นายไพฑูรย์ นพกาศ
2.นายบรรหาญ เดชมา
1.นายอณัฐชา พันธุ์เขียน
2.นายปรมัสธ์ ธนะวงษ์
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
289การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.61.นายชัชวาลย์ ฝ่ายกระโทก
2.นายพิชญะ โชคพล
1.นายนฤบดี เสาวะใน
2.นายสุรเดช นฤทัต
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
389การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.61.นางสาวณัชชารีย์ เหลืองวิไล
2.นางสาวฐานิตตา บัวกลับ
1.นางสาววันดี เกิดสุวรรณ์
2.นางสาวนันทิชา โพธิ์สาสิม
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม