# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
198การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.31.นายรัตนชัย เกตุยา
1.เด็กหญิงชุดาภา ดุลย์พฤกษ์ศักดิ์
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์