# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
199การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.61.นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์
1.นางสาวสุรัสวดี มุทิตา
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
299การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.61.นางนฤมล อินทฤทธิ์
1.นางสาวณัฐณิชา กาฬภักดี
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา