กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบบุคลากร

สมาชิกกลุ่มสาระ/ฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ทำเนียบ Card image cap

นางอัญญารัตน์ ทองธรรม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

อนุรักษ์ภาษาไทย ใส่ใจการเรียน หมั่นเพียรการอ่าน สื่อสารชัดเจน เน้นความเป็นไทย ใช้ชีวิตพอเพียง

พันธกิจ

1. พัฒนาและส่งเสริมการใช้ทักษะทางภาษา เน้นทั้งการฟังการพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อประโยชน์ในการแสวงหาความรู้โดยส่งเสริมให้มีการใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการเรียนรู้และเจตคติที่ดีทางภาษาไทย โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางการใช้ภาษาไทย บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสร้างสรรค์วัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงคติชน และภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่ใฝ่ใจในการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียภาพ รักเอกลักษณ์ของไทยและรักความเป็นไทย
4. ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความรู้จากสื่อการเรียนรู้อื่น โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเต็มศักยภาพของนักเรียน
5. ส่งเสริมการเรียนรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย และตระหนักในความสำคัญของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติ

ข่าว/ประกาศโรงเรียน

ข่าวสาร/ประกาศของโรงเรียน

ไม่พบข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานต่าง ๆ และของกลุ่มสาระต่าง ๆ

กิจกรรมตามรอยพระสุนทรโวหาร สืบสานวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปีการศึกษา ๒๕๖๖
การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยยินดีต้อนรับครูชณัญญา สุทธิพิทยศักดิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนหนองฉางวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดคัดลายมืออักษรไทยย่อ
ยินดีต้อนรับนางสาวสิริวิมล พิมพ์ศรี ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Oculux

กำลังโหลด...