โรงเรียนหนองฉางวิทยา ยินดีต้อนรับ

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารของโรงเรียนหนองฉางวิทยา

นายธนกฤต นิโรจน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเกียรติศักดิ์ ตรีสัตย์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานบุคคลและงานกิจการนักเรียน

นางสุรีย์ ปานหลุมข้าว

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวลภัสส์การณ์ ปัญญารัศสกุล

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาววันวิสา วิเชียรรัตน์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงบประมาณ

ข่าวสารของโรงเรียน

ส่วนนี้เป็นส่วนของการแจ้งข่าวสารที่สำคัญ เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ

banhan

ประการโรงเรียน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
เมื่อ 24 มิถุนายน 2565 15:32:52
ประการโรงเรียน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
ประการโรงเรียน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
ประการโรงเรียน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
ประการโรงเรียน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

ประการโรงเรียน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

preamsit

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด
เมื่อ 21 มิถุนายน 2565 09:09:49
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด

เนื่องในวันที่ 26 มิถุายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด

krutonncw

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 (ม.2, ม.3, ม.5, ม.6)
เมื่อ 20 พฤษภาคม 2565 20:13:51
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 (ม.2, ม.3, ม.5, ม.6)
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 (ม.2, ม.3, ม.5, ม.6)

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 (ม.2, ม.3, ม.5, ม.6)
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ระบบเปิดให้ชำระเงินบำรุงการศึกษา ระหว่างวันที่ 23 พฤษภ่าคม - 3 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบธนาคาร ดาวโหลดเอกสารใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษาได้ที่ www.ncw.ac.th/payin

piyapohn

แบบคำร้องขอใบรับรองผลการศึกษา (ปพ7.)
เมื่อ 20 พฤษภาคม 2565 15:04:20
แบบคำร้องขอใบรับรองผลการศึกษา (ปพ7.)

แบบคำร้องขอใบรับรองผลการศึกษา (ปพ7.)

piyapohn

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองผลการเรียน (ปพ. 1)
เมื่อ 20 พฤษภาคม 2565 15:03:00
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองผลการเรียน (ปพ. 1)

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองผลการเรียน (ปพ. 1)

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระ/ฝ่ายงาน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานต่าง ๆ และของกลุ่มสาระต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ

wanatchaphon

การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เมื่อ 11 มิถุนายน 2565 17:50:49
การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองฉางวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

wanatchaphon

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยยินดีต้อนรับครูชณัญญา สุทธิพิทยศักดิ์
เมื่อ 9 เมษายน 2565 13:41:27
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยยินดีต้อนรับครูชณัญญา สุทธิพิทยศักดิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยยินดีต้อนรับครูชณัญญา สุทธิพิทยศักดิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยยินดีต้อนรับครูชณัญญา สุทธิพิทยศักดิ์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

piyapohn

ขั้นตอนการดำเนินการสอบแก้ตัวรูปแบบออนไลน์สำหรับนักเรียนม.3 และ ม.6
เมื่อ 11 มีนาคม 2565 14:47:13
ขั้นตอนการดำเนินการสอบแก้ตัวรูปแบบออนไลน์สำหรับนักเรียนม.3 และ ม.6
ขั้นตอนการดำเนินการสอบแก้ตัวรูปแบบออนไลน์สำหรับนักเรียนม.3 และ ม.6
นักเรียนม.3 และ ม.6 ดำเนินการสอบแก้ตัวแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 11-18 มี.ค.2565 โดยติดต่อครูผู้สอนตามช่องทางที่ครูที่ปรึกษาส่งให้

piyapohn

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับนักเรียนชั้นม.3 และม.6
เมื่อ 11 มีนาคม 2565 14:43:24
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับนักเรียนชั้นม.3 และม.6
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับนักเรียนชั้นม.3 และม.6
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับนักเรียนชั้นม.3 และม.6

piyapohn

ภาพบรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1,4 ห้องเรียนพิเศษและนักเรียน ม.3 เดิม ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อ 2 มีนาคม 2565 13:40:54
ภาพบรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1,4 ห้องเรียนพิเศษและนักเรียน ม.3 เดิม ประจำปีการศึกษา 2565
ภาพบรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1,4 ห้องเรียนพิเศษและนักเรียน ม.3 เดิม ประจำปีการศึกษา 2565
สถิติการรับสมัครนักเรียนและบรรยากาศการสมัครเข้าเรียนของนักเรียนชั้น ม.1,4 ห้องเรียนพิเศษและนักเรียน ม.3 เดิม ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2565

banhan

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียินดีต้อนรับนางสาวสุกัญญา มูลโมกข์
เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 22:07:29
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียินดีต้อนรับนางสาวสุกัญญา มูลโมกข์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียินดีต้อนรับนางสาวสุกัญญา มูลโมกข์
คุณครูสาขาชีววิทยา

wanatchaphon

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2565 11:13:02
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองฉางวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนางสาวโยษิตา กิตติศุภประภัสร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๘ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้ว เนื่องในงานมหกรรมภาษาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ส่งประกวดทั้งสิ้น ๔ คน ได้แก่ ๑. นางสาวโยษิตา กิตติศุภประภัสร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๘ ๒. นางสาวศิลินี เกษศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๘ ๓. เด็กหญิงศศิชา เชตุสุวรรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ ๔. เด็กหญิงสิริธัญญ์ ไชยศิริ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวญาณิกา เสนาธนศักดิ์

wanatchaphon

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนหนองฉางวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดคัดลายมืออักษรไทยย่อ
เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2565 11:10:26
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนหนองฉางวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดคัดลายมืออักษรไทยย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนหนองฉางวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดคัดลายมืออักษรไทยย่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนหนองฉางวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดคัดลายมืออักษรไทยย่อ ระดับมัธยมศึกษา "นันโทปนันทสูตรคำหลวง: ชุบอักษรผจงจาร สืบสานอักขระไทย" จัดโดยคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ได้แก่ เด็กหญิงสิริชญา บุญพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑๐

bussakorn

การเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 ณ บึงพระชนกสวนเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อ 31 มกราคม 2565 15:31:51
การเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 ณ บึงพระชนกสวนเฉลิมพระเกียรติ
การเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 ณ บึงพระชนกสวนเฉลิมพระเกียรติ
การเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 ณ บึงพระชนกสวนเฉลิมพระเกียรติ
การเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 ณ บึงพระชนกสวนเฉลิมพระเกียรติ
การเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 ณ บึงพระชนกสวนเฉลิมพระเกียรติ
การเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 ณ บึงพระชนกสวนเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 28 มกราคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ได้จัดการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่17 ณ บึงพระชนกสวนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรม ฐานกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 10 ฐาน และมีวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความสำคัญของสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บึงพระชนก) และการจัดกิจกรรม STEM ศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 แผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (1/3,1/5,1/7)

piyapohn

ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล เรื่อง การแก้ 0,ร,มส,มผ นักเรียนชั้น ม.3,ม.6
เมื่อ 27 มกราคม 2565 15:43:08
ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล เรื่อง การแก้ 0,ร,มส,มผ นักเรียนชั้น ม.3,ม.6

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ

ระบบแอพพลิเคชั่น

Web App ให้บริการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนมีให้บริการ

การศึกษาต่อ

นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยาได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หากมีข้อส่งสัยประการใดท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ตามแหล่งข้อมูลด้านล่าง

ติดต่อได้ที่

โรงเรียนหนองฉางวิทยา
51 หมู่ 3 ต.หนองฉาง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110

ติดต่อทางอีเมล์

Oculux

กำลังโหลด...