โรงเรียนหนองฉางวิทยา ยินดีต้อนรับ

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารของโรงเรียนหนองฉางวิทยา

นายธนกฤต นิโรจน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเกียรติ ตรีสัตย์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสุรีย์ ปานหลุมข้าว

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไป

นางถาวร ลักษณะ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวลัดดา คฤหปาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายใหม่ ภู่จำรูญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

ข่าวสารของโรงเรียน

ส่วนนี้เป็นส่วนของการแจ้งข่าวสารที่สำคัญ เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ

piyapohn

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปีการศึกษา 2565
เมื่อ 18 มกราคม 2565 18:32:43
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปีการศึกษา 2565
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปีการศึกษา 2565

krutonncw

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
เมื่อ 11 มกราคม 2565 20:31:49
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

โรงเรียนหนองฉางวิทยา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

yanika

สวัสดีปีใหม่ 2565
เมื่อ 1 มกราคม 2565 08:09:15
สวัสดีปีใหม่ 2565
สวัสดีปีใหม่ 2565

สวัสดีปีใหม่2565

banhan

จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2-1/4 และ 2/2
เมื่อ 28 ธันวาคม 2564 19:39:59
จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2-1/4 และ 2/2
จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2-1/4 และ 2/2

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2-1/4 และ 2/2 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน ณ บริเวณใต้ถุนอาคาร 5 โรงเรียนหนองฉางวิทยา

krutonncw

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564
เมื่อ 9 ธันวาคม 2564 08:41:57
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564

ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 7 - 30 ธันวาคม 2564
ดาวโหลดเอกสารใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษาได้ที่ www.ncw.ac.th/payin

banhan

การเปิดเรียน 2/2564
เมื่อ 4 ธันวาคม 2564 14:08:39
การเปิดเรียน 2/2564
การเปิดเรียน 2/2564
การเปิดเรียน 2/2564

การเปิดเรียน 2/2564

yanika

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ได้มาตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 16:34:08
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ได้มาตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ได้มาตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองฉางวิทยา ช่วงเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนรูปแบบ On-site นักเรียนมาเรียนครึ่งหนึ่งสลับวันมาเรียน 1 ห้องต่อ 25 คน และใช้รูปแบบผสมผสาน (Hybrid)

yanika

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 16:32:51
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีได้ตรวจความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ตามแนวทางการเปิดโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

yanika

โรงเรียนหนองฉางวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลหนองฉางได้ให้บริการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 16:31:04
โรงเรียนหนองฉางวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลหนองฉางได้ให้บริการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน
โรงเรียนหนองฉางวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลหนองฉางได้ให้บริการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนหนองฉางวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลหนองฉางได้ให้บริการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีคณะครูและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคอยดูแลและสังเกตอาการนักเรียนอย่างใกล้ชิด ซึ่งจำนวนนักเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ม.ต้น 1,160 คน ม.ปลาย 939 คน รวม 2,099 คน คิดเป็นร้อยละ 84.64

piyapohn

ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล
เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2564 16:37:22
ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล
ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล

ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)
ผ่านระบบ SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

ครูที่ปรึกษาสามารถดูผลการเรียนจากลิงค์นี้ >> https://drive.google.com/drive/folders/1_se9uHGEAZ6Vcy-9A9i-pR2vfW2FRMRN?usp=sharing

yanika

Q&A ABOUT VACCINE PFIZER
เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2564 11:08:33
Q&A ABOUT VACCINE PFIZER
Q&A ABOUT VACCINE PFIZER

ทางงานประชาสัมพันธ์ได้รวบรวมคำตอบเกี่ยวกับวัคซีนไฟเซอร์ โดยได้สอบถามข้อมูลจากเภสัชกรหญิงนิลวรรณ เปรื่องประสพ ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน

banhan

แนวปฏิบัติในการฉีดวัคซีน
เมื่อ 28 ตุลาคม 2564 19:13:53
แนวปฏิบัติในการฉีดวัคซีน
แนวปฏิบัติในการฉีดวัคซีน

แนวปฏิบัติในการฉีดวัคซีน

banhan

ประกาศเรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เมื่อ 28 ตุลาคม 2564 16:52:35
ประกาศเรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศเรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศเรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศเรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศเรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

yanika

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนชั้น ม.1-6
เมื่อ 18 ตุลาคม 2564 05:20:45
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนชั้น ม.1-6
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนชั้น ม.1-6

16-17 ตุลาคม โรงเรียนหนองฉางวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลหนองฉางได้ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่หนึ่งให้กับนักเรียนชั้นม.1-6 ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

banhan

ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล
เมื่อ 4 ตุลาคม 2564 20:23:43
ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล
ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล

ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล
งานทะเบียนและวัดผล ได้ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ผ่านระบบ SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

banhan

จดหมายข่าว เทา-แดง
เมื่อ 3 ตุลาคม 2564 09:57:17
จดหมายข่าว เทา-แดง
จดหมายข่าว เทา-แดง

จดหมายข่าว เทา-แดง

banhan

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 11 - 15 ต.ค. 2564
เมื่อ 2 ตุลาคม 2564 13:14:00
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 11 - 15 ต.ค. 2564
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 11 - 15 ต.ค. 2564
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 11 - 15 ต.ค. 2564

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 11 - 15 ต.ค. 2564 แบบสอบออนไลน์
นักเรียนสามารถตรวจสอบรายวิชาที่จะทำการสอบของต้นเองให้พร้อม และเข้าสอบตามกำหนดเวลาดังกล่าว
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตัวนักเรียนเอง

banhan

แผนบริการPfizerนักเรียน_อุทัยธานี_ปรับ1ต.ค.64
เมื่อ 1 ตุลาคม 2564 21:05:27
แผนบริการPfizerนักเรียน_อุทัยธานี_ปรับ1ต.ค.64

รร.จะแจ้งรายละเอียดว่า นร.ชั้นใด ฉีดวันไหนอีกครั้ง....

banhan

จดหมายข่าว
เมื่อ 1 ตุลาคม 2564 08:24:02
จดหมายข่าว
จดหมายข่าว

เป็นจดหมายข่าวที่ออกโดยฝ่ายบริหารทั่วไปของโรงเรียนเพื่อแจ้งข่าวสาร

banhan

จดหมายข่าว
เมื่อ 1 ตุลาคม 2564 08:22:32
จดหมายข่าว
จดหมายข่าว

เป็นจดหมายข่าวที่ออกโดยฝ่ายบริหารทั่วไปของโรงเรียนเพื่อแจ้งข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระ/ฝ่ายงาน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานต่าง ๆ และของกลุ่มสาระต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ

piyapohn

ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 และแนวปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยาในวันสอบ
เมื่อ 18 มกราคม 2565 18:50:52
ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 และแนวปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยาในวันสอบ
ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 และแนวปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยาในวันสอบ
ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 และแนวปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยาในวันสอบ
ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 และแนวปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยาในวันสอบ
ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 และแนวปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยาในวันสอบ

tarinee

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา
เมื่อ 30 ธันวาคม 2564 20:15:56
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ยินดีต้อนรับ ดร.วันวิสา วิเชียรรัตน์ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา

wassana

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2564 13:02:19
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
กองลูกเสือโรงเรียนหนองฉางวิทยา ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” วันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียน โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรีสัตย์ รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนหนองฉางวิทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี

tarinee

โรงเรียนหนองฉางวิทยา ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวหน้าที่ครูผู้สอน
เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2564 16:26:33
โรงเรียนหนองฉางวิทยา ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนหนองฉางวิทยา ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนหนองฉางวิทยา ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนหนองฉางวิทยา ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนหนองฉางวิทยา ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอก ดนตรีไทย ตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองฉางวิทยา

tarinee

โรงเรียนหนองฉางวิทยา ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวหน้าที่นักการภารโรง
เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2564 11:45:11
โรงเรียนหนองฉางวิทยา ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวหน้าที่นักการภารโรง
โรงเรียนหนองฉางวิทยา ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวหน้าที่นักการภารโรง
โรงเรียนหนองฉางวิทยา ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวหน้าที่นักการภารโรง
โรงเรียนหนองฉางวิทยา ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวหน้าที่นักการภารโรง
โรงเรียนหนองฉางวิทยา ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง 1 อัตรา ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

tarinee

โรงเรียนหนองฉางวิทยา ยินดีต้อนรับ นางสาวลภัสส์การณ์ ปัญญารัศสกุล ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2564 08:55:46
โรงเรียนหนองฉางวิทยา ยินดีต้อนรับ นางสาวลภัสส์การณ์ ปัญญารัศสกุล ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนหนองฉางวิทยา ยินดีต้อนรับ นางสาวลภัสส์การณ์ ปัญญารัศสกุล ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา ได้ให้การต้อนรับ นางสาวลภัสส์การณ์ ปัญญารัศสกุล ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา ด้วยความยินดียิ่ง

tarinee

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2
เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2564 14:04:26
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2
โรงเรียนหนองฉางวิทยาดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ผู้เข้ารับการประเมินได้แก่ 1.นายชานนท์ พูลสุขเสริม 2.นายวัฒพล กางไธสง 3.นายลัญฉกร ชัยอัครกุล 4.นางสาวปัณณทัต คงเอียง 5.นางสาววนัชพร แจ่มสกุล

piyapohn

ภาระงานวิชาการของครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เมื่อ 26 ตุลาคม 2564 15:02:21
ภาระงานวิชาการของครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ภาระงานวิชาการของครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
คุณครูสามารถดาวน์โหลดภาระงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ https://drive.google.com/drive/folders/1VlrFjCPf0vMn1lKKufiA7UFGOmTxNLPc

piyapohn

ตารางสอนครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เมื่อ 26 ตุลาคม 2564 14:30:11
ตารางสอนครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ตารางสอนครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
แจ้งตารางสอนของครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 คุณครูสามารถเลือกตารางสอนของตนเองได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ https://drive.google.com/drive/folders/1G9bmVlsq4VDNgLQCSbhLzf2yMIROcyV0?usp=sharing

piyapohn

ตารางเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เมื่อ 26 ตุลาคม 2564 14:08:04
ตารางเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ตารางเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
แจ้งตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนสามารถเลือกตารางเรียนของห้องตนเองได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ https://drive.google.com/drive/folders/1wSmzkyAUFWWq6v-G72jtHsbQIy5yTOBF?fbclid=IwAR3eXFmGqFEGaXp9FvF3uMcfN_7ngTFvuPgzGxqESdhjrtlx5JJBVkL6JfY

wanatchaphon

ยินดีต้อนรับนางสาวสิริวิมล พิมพ์ศรี ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เมื่อ 19 ตุลาคม 2564 21:37:55
ยินดีต้อนรับนางสาวสิริวิมล พิมพ์ศรี ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ยินดีต้อนรับนางสาวสิริวิมล พิมพ์ศรี ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองฉางวิทยา ยินดีต้อนรับนางสาวสิริวิมล พิมพ์ศรี ครูผู้ช่วย บรรจุในโครงการครูคืนถิ่น สาขาวิชาภาษาไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564

yanika

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
เมื่อ 12 ตุลาคม 2564 15:01:04
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยาจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 (ม.ปลาย) และวันอาทิตย์ที่ 17 (ม.ต้น) เดือนตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยาขอให้ทุกท่านอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามที่กำหนด

lunchakorn

รางวัลการประกวดเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL11 รอบระดับประเทศ
เมื่อ 7 ตุลาคม 2564 09:54:25
รางวัลการประกวดเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL11 รอบระดับประเทศ
รางวัลการประกวดเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL11 รอบระดับประเทศ
รางวัลการประกวดเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL11 รอบระดับประเทศ
27 กันยายน 2564 นางสาวนวลรัตน์ ธนตรัยรัตน์ หัวหน้างาน TO BR NUMBER ONE กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนหนองฉางวิทยา เข้ารับรางวัล การประกวดเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL11 รอบระดับประเทศ กับผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

tarinee

มุทิตากษิณานุสรณ์
เมื่อ 6 ตุลาคม 2564 19:56:50
มุทิตากษิณานุสรณ์
มุทิตากษิณานุสรณ์
มุทิตากษิณานุสรณ์
มุทิตากษิณานุสรณ์
มุทิตากษิณานุสรณ์
มุทิตากษิณานุสรณ์
วันที่ 28 กันยายน 2564 โรงเรียนหนองฉางวิทยา จัดงานมุทิตากษิณานุสรณ์ ประจำปี 2564 โดยครูผู้เกษียณอายุได้แก่ 1.ครูจุฬาลักษณ์ นพคุณ 2.ครูสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูร 3.ครูสุวิทย์ เภตรา 4.ครูภูมิพัฒน์ ธนณัฐเชาวกรกุล

tarinee

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
เมื่อ 6 ตุลาคม 2564 19:43:42
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 1.นางสาวบุษกร ชุศรี 2.นายทักษิณ สอนอ้อย 3.นางภาพร สุระมาตย์ เข้ารับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ณ ห้องเฟื่องฟ้า โรงเรียนหนองฉางวิทยา

nattiwut

แข่งขัน การประกวดผลงาน/นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
เมื่อ 4 ตุลาคม 2564 12:28:07
แข่งขัน การประกวดผลงาน/นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
แข่งขัน การประกวดผลงาน/นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
แข่งขัน การประกวดผลงาน/นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
แข่งขัน การประกวดผลงาน/นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
แข่งขัน การประกวดผลงาน/นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
แข่งขัน การประกวดผลงาน/นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมแข่งขัน การประกวดผลงาน/นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ เครื่องร่อนใส้เดือนอัตโนมัติ ได้รับรางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ เครื่องสีข้าวโพด

wassana

การจัดการเรียนการสอนในสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)
เมื่อ 1 ตุลาคม 2564 15:34:04
การจัดการเรียนการสอนในสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)
การจัดการเรียนการสอนในสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)
การจัดการเรียนการสอนในสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)
การจัดการเรียนการสอนในสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)
ครูผู้สอนวิชาแนะแนว โรงเรียนหนองฉางวิทยา ได้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ตามประกาศของโรงเรียน

wassana

การดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เมื่อ 1 ตุลาคม 2564 15:30:51
การดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 1 - 30 กรกฏาคม 2564 คุณครูศศิมา สุดขาว ผู้รับผิดชอบงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ดำเนินการให้นักเรียนผู้ที่ประสงค์กู้ยืมในปีการศึกษา 2564 (รายใหม่) ดำเนินการส่งใบสมัครและกรอกใบสมัครเข้าระบบ DSL พร้อมตรวจสอบหลักฐานของนักเรียน ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนหนองฉางวิทยา

nopporn

การอบรม ว.9 (ว.PA) จัดอบรมโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี
เมื่อ 30 กันยายน 2564 21:54:40
การอบรม ว.9 (ว.PA) จัดอบรมโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี
การอบรม ว.9 (ว.PA) จัดอบรมโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี
การอบรม ว.9 (ว.PA) จัดอบรมโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ว9 (วPA) วิทยากร ดร.ปาริชาติ เภสัชชา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่เขต 2 จัดอบรมโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ

ระบบแอพพลิเคชั่น

Web App ให้บริการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนมีให้บริการ

การศึกษาต่อ

นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยาได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หากมีข้อส่งสัยประการใดท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ตามแหล่งข้อมูลด้านล่าง

ติดต่อได้ที่

โรงเรียนหนองฉางวิทยา
51 หมู่ 3 ต.หนองฉาง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110

ติดต่อทางอีเมล์

Oculux

กำลังโหลด...