กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบบุคลากร

สมาชิกกลุ่มสาระ/ฝ่าย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ทำเนียบ Card image cap

ทำเนียบบุคลากรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาระดับสากลบนพื้นฐานคุณธรรมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกสาธารณะ และจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ดำรงตนในฐานะพลเมืองไทยและพลโลกได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข
3. พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ตามความสนใจ ความถนัด ให้รู้จักและเข้าใจตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และปัญญา โดยมีองค์ความรู้ เจตคติที่ดี และทักษะที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต
4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าว/ประกาศโรงเรียน

ข่าวสาร/ประกาศของโรงเรียน

ไม่พบข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานต่าง ๆ และของกลุ่มสาระต่าง ๆ

มัคคุเทศน์นักศึกษาวิชาทหาร กองทัพภาคที่ 3
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

กองลูกเสือโรงเรียนหนองฉางวิทยา ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” วันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียน โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรีสัตย์ รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนหนองฉางวิทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี

การจัดการเรียนการสอนในสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)
การจัดการเรียนการสอนในสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)
การจัดการเรียนการสอนในสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)
การจัดการเรียนการสอนในสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)

ครูผู้สอนวิชาแนะแนว โรงเรียนหนองฉางวิทยา ได้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ตามประกาศของโรงเรียน

การดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 1 - 30 กรกฏาคม 2564 คุณครูศศิมา สุดขาว ผู้รับผิดชอบงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ดำเนินการให้นักเรียนผู้ที่ประสงค์กู้ยืมในปีการศึกษา 2564 (รายใหม่) ดำเนินการส่งใบสมัครและกรอกใบสมัครเข้าระบบ DSL พร้อมตรวจสอบหลักฐานของนักเรียน ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนหนองฉางวิทยา

Oculux

กำลังโหลด...