กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบบุคลากร

สมาชิกกลุ่มสาระ/ฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ทำเนียบ Card image cap

ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 2564

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

กระบวนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่กับการออกกำลังกาย เสริมสร้างสมรรถภาพ การเล่นเกมและกีฬา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายเหมาะสมกับระดับความสามารถ ความต้องการและความสนใจของผู้เรียน เน้นกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถในการตัดสินใจ ตั้งแต่การวางแผน การฝึกปฏิบัติ การตรวจสอบ และการประเมินผล อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ในด้านสุขภาพและการกีฬาได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

1. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อส่งเสริมสุขภาพและระเบียบวินัย
2. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยมและการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพ
3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติกิจกรรมทางกาย การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกายและการเล่นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
4. จัดโปรแกรมสุขศึกษาและพลศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียน
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมและการแข่งขันความสามารถทางด้านกีฬาในแต่ละประเภทตามความถนัดและความสนใจทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน

ข่าว/ประกาศโรงเรียน

ข่าวสาร/ประกาศของโรงเรียน

preamsit

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด
เมื่อ 21 มิถุนายน 2565 09:09:49
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด

เนื่องในวันที่ 26 มิถุายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานต่าง ๆ และของกลุ่มสาระต่าง ๆ

ไม่พบข้อมูล
Oculux

กำลังโหลด...