งานบริหารวิชาการ ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบบุคลากร

สมาชิกกลุ่มสาระ/ฝ่าย งานบริหารวิชาการ

ทำเนียบ Card image cap

บุคคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการ ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล และเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ โดยมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สอดคล้องกับศักยภาพ และความต้องการของผู้เรียน
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพทางวิชาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และยกระดับการทดสอบระดับชาติ ( O-NET ) ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และนานาชาติ
3. จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
4. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และฝึกฝนให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์

ข่าว/ประกาศโรงเรียน

ข่าวสาร/ประกาศของโรงเรียน

piyapohn

เอกสารประกอบการสมัครเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2566 15:56:20
เอกสารประกอบการสมัครเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

เอกสารประกอบการสมัครเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2566 https://drive.google.com/file/d/1aMgl6ED9R4R45WvyJ_aPydJW_jVJa66l/view?fbclid=IwAR0zXhpp0PTkA4OBpgCmKNUGX2TzUr8lhmr0P1YEn1gHsJGlGVtPlyNfjMA

เอกสารประกอบการสมัครเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2566 https://drive.google.com/file/d/1g4hZqal4hQeTpUoyov0EjfzsfDqXucOT/view?fbclid=IwAR3WdZZ5STkbHgAPNx-me7HRNpy_xoxLYqgl5WZHvZc-hkypPQ8j6PWkWHQ

piyapohn

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2566 15:54:10
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเดิม นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2566

piyapohn

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2566 15:50:51
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ English Program
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

piyapohn

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ปีการศึกษา 2565
เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2566 15:41:26
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ปีการศึกษา 2565
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ปีการศึกษา 2565

piyapohn

เชิญผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ EML Open Horse
เมื่อ 19 มกราคม 2566 15:55:50
เชิญผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ EML Open Horse

ประชาสัมพันธ์ท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ EML Open Horse

piyapohn

ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ
เมื่อ 20 ธันวาคม 2565 12:31:32
ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ

ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการผู้นำทางการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 1

piyapohn

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา
เมื่อ 15 ธันวาคม 2565 15:32:36
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา

piyapohn

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชมงานและรับฟังการถ่ายทอดเรื่องราวงานพัฒนาของมูลนิธิชัยพัฒนาในงาน ชัยพัฒนาแฟร์
เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2565 16:28:19
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชมงานและรับฟังการถ่ายทอดเรื่องราวงานพัฒนาของมูลนิธิชัยพัฒนาในงาน ชัยพัฒนาแฟร์

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชมงานและรับฟังการถ่ายทอดเรื่องราวงานพัฒนาของมูลนิธิชัยพัฒนาในงาน ชัยพัฒนาแฟร์

piyapohn

ประชาสัมพันธ์ระบบการทดสอบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2565 16:23:40
ประชาสัมพันธ์ระบบการทดสอบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประชาสัมพันธ์ระบบการทดสอบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ระบบการทดสอบออนไลน์ การนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ไปใช้

piyapohn

ตารางเรียนนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2565
เมื่อ 21 ตุลาคม 2565 16:55:57
ตารางเรียนนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2565
ตารางเรียนนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2565

ตารางเรียนนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2565
https://drive.google.com/drive/folders/1xO562RyLvQMWsAWfHYugJ6htagLGIpE7?fbclid=IwAR3VuKIq3H0Gt3gdfTi35bTfkVUfbBme5xL8Nt4N1zbsSyQObAXHbn2JAL8

piyapohn

ประกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยา เรื่อง การเปลี่ยนผลการเรียน 0 ร มส มผ ของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565
เมื่อ 21 ตุลาคม 2565 16:49:54
ประกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยา เรื่อง การเปลี่ยนผลการเรียน 0 ร มส มผ ของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565
ประกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยา เรื่อง การเปลี่ยนผลการเรียน 0 ร มส มผ ของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565

piyapohn

กำหนดการเปิดปิดภาคเรียน (สำหรับนักเรียน)
เมื่อ 29 กันยายน 2565 09:32:10
กำหนดการเปิดปิดภาคเรียน (สำหรับนักเรียน)
กำหนดการเปิดปิดภาคเรียน (สำหรับนักเรียน)

กำหนดการเปิดปิดภาคเรียน (สำหรับนักเรียน)

piyapohn

ขั้นตอนในการขอย้ายสถานศึกษาของนักเรียน
เมื่อ 29 กันยายน 2565 09:28:55
ขั้นตอนในการขอย้ายสถานศึกษาของนักเรียน
ขั้นตอนในการขอย้ายสถานศึกษาของนักเรียน

กรณีนักเรียนต้องการขอย้ายสถานศึกษาให้ดำเนินการตามขั้นตอนนี้

piyapohn

ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบเสื้อกีฬา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เมื่อ 1 สิงหาคม 2565 15:43:23
ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบเสื้อกีฬา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบเสื้อกีฬา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบเสื้อกีฬา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบเสื้อกีฬา หัวข้อ The Power of Young Spirit พลังแห่งคนรุ่นใหม่ โครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

piyapohn

แนวปฏิบัติในการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565
เมื่อ 16 กรกฏาคม 2565 13:25:56
แนวปฏิบัติในการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565
แนวปฏิบัติในการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565

แนวปฏิบัติในการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565

piyapohn

กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565
เมื่อ 16 กรกฏาคม 2565 13:12:12
กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565
กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565

กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565

piyapohn

แบบคำร้องขอใบรับรองผลการศึกษา (ปพ7.)
เมื่อ 20 พฤษภาคม 2565 15:04:20
แบบคำร้องขอใบรับรองผลการศึกษา (ปพ7.)

แบบคำร้องขอใบรับรองผลการศึกษา (ปพ7.)

piyapohn

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองผลการเรียน (ปพ. 1)
เมื่อ 20 พฤษภาคม 2565 15:03:00
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองผลการเรียน (ปพ. 1)

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองผลการเรียน (ปพ. 1)

piyapohn

แบบคำร้องขอสอบแก้ตัวในรายวิชาที่ได้ผลการเรียน 0,ร,มส,มผ
เมื่อ 20 พฤษภาคม 2565 15:00:24
แบบคำร้องขอสอบแก้ตัวในรายวิชาที่ได้ผลการเรียน 0,ร,มส,มผ

แบบคำร้องขอสอบแก้ตัวในรายวิชาที่ได้ผลการเรียน 0,ร,มส,มผ

piyapohn

ปฏิทินการเปลี่ยนผลการเรียน ๐, ร, มส, มผ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เมื่อ 20 พฤษภาคม 2565 14:58:52
ปฏิทินการเปลี่ยนผลการเรียน ๐, ร, มส, มผ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการเปลี่ยนผลการเรียน ๐, ร, มส, มผ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

piyapohn

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ 0 ร มส มผ สำหรับนักเรียนชั้นม.3 ม.6 ที่ยังไม่จบการศึกษา ปี2564
เมื่อ 19 พฤษภาคม 2565 11:46:42
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ 0 ร มส มผ สำหรับนักเรียนชั้นม.3 ม.6 ที่ยังไม่จบการศึกษา ปี2564
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ 0 ร มส มผ สำหรับนักเรียนชั้นม.3 ม.6 ที่ยังไม่จบการศึกษา ปี2564

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ 0 ร มส มผ สำหรับนักเรียนชั้นม.3 ม.6 ที่ยังไม่จบการศึกษา ปี2564

piyapohn

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2565
เมื่อ 19 พฤษภาคม 2565 11:20:39
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2565

piyapohn

คำสั่งปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565
เมื่อ 19 พฤษภาคม 2565 11:15:28
คำสั่งปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565

คำสั่งปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565

piyapohn

ประมวลภาพการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา
เมื่อ 28 มีนาคม 2565 14:27:45
ประมวลภาพการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา
ประมวลภาพการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา
ประมวลภาพการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา
ประมวลภาพการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา

ประมวลภาพการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา

piyapohn

แนวปฏิบัติการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และผังห้องมอบตัว
เมื่อ 11 มีนาคม 2565 15:19:58
แนวปฏิบัติการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และผังห้องมอบตัว
แนวปฏิบัติการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และผังห้องมอบตัว
แนวปฏิบัติการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และผังห้องมอบตัว

แนวปฏิบัติการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และผังห้องมอบตัว นักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษมอบตัววันที่ 13 มีนาคม 2565
หมายเหตุ: 1 ใบมอบตัว รับและเขียนที่โรงเรียนในวันมอบตัว
2 ยังไม่ต้องชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาในวันมอบตัว

piyapohn

แนวปฏิบัติการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และผังห้องมอบตัว
เมื่อ 11 มีนาคม 2565 15:04:21
แนวปฏิบัติการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และผังห้องมอบตัว
แนวปฏิบัติการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และผังห้องมอบตัว
แนวปฏิบัติการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และผังห้องมอบตัว

หมายเหตุ: 1 ใบมอบตัว รับและเขียนที่โรงเรียนในวันมอบตัว
2 ยังไม่ต้องชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาในวันมอบตัว

piyapohn

โรงเรียนหนองฉางวิทยารับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
เมื่อ 11 มีนาคม 2565 14:49:04
โรงเรียนหนองฉางวิทยารับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนหนองฉางวิทยารับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนหนองฉางวิทยารับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนหนองฉางวิทยารับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนหนองฉางวิทยารับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (รอบทั่วไป)

piyapohn

ภาพบรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1,4 ห้องเรียนพิเศษและนักเรียน ม.3 เดิม ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อ 3 มีนาคม 2565 12:19:12
ภาพบรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1,4 ห้องเรียนพิเศษและนักเรียน ม.3 เดิม ประจำปีการศึกษา 2565
ภาพบรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1,4 ห้องเรียนพิเศษและนักเรียน ม.3 เดิม ประจำปีการศึกษา 2565

สถิติการรับสมัครนักเรียนและบรรยากาศการสมัครเข้าเรียนของนักเรียนชั้น ม.1,4 ห้องเรียนพิเศษและนักเรียน ม.3 เดิม ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2565

piyapohn

แผนผังห้องสอบ การสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
เมื่อ 2 มีนาคม 2565 13:37:24
แผนผังห้องสอบ การสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
แผนผังห้องสอบ การสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
แผนผังห้องสอบ การสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

แผนผังห้องสอบ การสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

piyapohn

ตารางสอบการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
เมื่อ 2 มีนาคม 2565 13:36:33
ตารางสอบการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
ตารางสอบการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
ตารางสอบการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

ตารางสอบ การสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

piyapohn

ตารางสอบและแผนผังห้องสอบ การสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทนักเรียน ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยาเดิม
เมื่อ 2 มีนาคม 2565 13:30:47
ตารางสอบและแผนผังห้องสอบ การสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทนักเรียน ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยาเดิม
ตารางสอบและแผนผังห้องสอบ การสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทนักเรียน ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยาเดิม
ตารางสอบและแผนผังห้องสอบ การสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทนักเรียน ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยาเดิม

ตารางสอบและแผนผังห้องสอบ การสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทนักเรียน ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยาเดิม

piyapohn

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปีการศึกษา 2565
เมื่อ 18 มกราคม 2565 18:32:43
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปีการศึกษา 2565
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปีการศึกษา 2565

piyapohn

ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล
เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2564 16:37:22
ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล
ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล

ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)
ผ่านระบบ SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

ครูที่ปรึกษาสามารถดูผลการเรียนจากลิงค์นี้ >> https://drive.google.com/drive/folders/1_se9uHGEAZ6Vcy-9A9i-pR2vfW2FRMRN?usp=sharing

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานต่าง ๆ และของกลุ่มสาระต่าง ๆ

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (1/2565)
ขั้นตอนการดำเนินการสอบแก้ตัวรูปแบบออนไลน์สำหรับนักเรียนม.3 และ ม.6
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับนักเรียนชั้นม.3 และม.6
ภาพบรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1,4 ห้องเรียนพิเศษและนักเรียน ม.3 เดิม ประจำปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล เรื่อง การแก้ 0,ร,มส,มผ นักเรียนชั้น ม.3,ม.6
ประชาสัมพันธ์การขอวุฒิการศึกษา กรณีสูญหาย
ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่2 ภาคเรียนที่2/2564
ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 และแนวปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยาในวันสอบ
ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 และแนวปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยาในวันสอบ
ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 และแนวปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยาในวันสอบ
ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 และแนวปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยาในวันสอบ

ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 และแนวปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยาในวันสอบ

ภาระงานวิชาการของครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ตารางสอนครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ตารางเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
Oculux

กำลังโหลด...