งานบริหารวิชาการ ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบบุคลากร

สมาชิกกลุ่มสาระ/ฝ่าย งานบริหารวิชาการ

ทำเนียบ Card image cap

บุคคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการ ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล และเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ โดยมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สอดคล้องกับศักยภาพ และความต้องการของผู้เรียน
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพทางวิชาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และยกระดับการทดสอบระดับชาติ ( O-NET ) ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และนานาชาติ
3. จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
4. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และฝึกฝนให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์

ข่าว/ประกาศโรงเรียน

ข่าวสาร/ประกาศของโรงเรียน

ไม่พบข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานต่าง ๆ และของกลุ่มสาระต่าง ๆ

ไม่พบข้อมูล
Oculux

กำลังโหลด...