งานบริหารวิชาการ ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบบุคลากร

สมาชิกกลุ่มสาระ/ฝ่าย งานบริหารวิชาการ

ทำเนียบ Card image cap

บุคคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการ ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล และเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ โดยมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สอดคล้องกับศักยภาพ และความต้องการของผู้เรียน
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพทางวิชาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และยกระดับการทดสอบระดับชาติ ( O-NET ) ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และนานาชาติ
3. จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
4. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และฝึกฝนให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์

ข่าว/ประกาศโรงเรียน

ข่าวสาร/ประกาศของโรงเรียน

piyapohn

ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ระดับอนุปริญญา ของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
เมื่อ 4 มีนาคม 2567 11:32:58
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ระดับอนุปริญญา ของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ระดับอนุปริญญา ของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

การรับนักศึกษาใหม่ ระดับอนุปริญญา สมัครได้จนถึง 31 พฤษภาคม 2567

piyapohn

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมส่งผลงานโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2567 09:09:26
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมส่งผลงานโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมส่งผลงานโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมส่งผลงานโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมส่งผลงานโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมส่งผลงานโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

piyapohn

ประชาสัมพันธ์การเปิดสอนรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิตและเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2567 13:34:58
ประชาสัมพันธ์การเปิดสอนรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิตและเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประชาสัมพันธ์การเปิดสอนรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิตและเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประชาสัมพันธ์การเปิดสอนรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิตและเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

การเปิดสอนรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิตและเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรฝึกอบรมในระบบ SU4Life ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

piyapohn

แนวปฏิบัติในการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
เมื่อ 2 มกราคม 2567 16:11:50
แนวปฏิบัติในการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
แนวปฏิบัติในการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
แนวปฏิบัติในการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา

แนวปฏิบัติในการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา

piyapohn

ประชาสัมพันธ์งานศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์ เบียนนาเล่ เชียงราย2023
เมื่อ 2 มกราคม 2567 16:10:04
ประชาสัมพันธ์งานศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์ เบียนนาเล่ เชียงราย2023
ประชาสัมพันธ์งานศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์ เบียนนาเล่ เชียงราย2023
ประชาสัมพันธ์งานศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์ เบียนนาเล่ เชียงราย2023
ประชาสัมพันธ์งานศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์ เบียนนาเล่ เชียงราย2023

ประชาสัมพันธ์งานศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์ เบียนนาเล่ เชียงราย2023 ระหว่างวันที่ 9 ธ.ค.66 ถึง 30 เม.ย. 67

piyapohn

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมชมถ่ายทอดสดการจัดงานผนึกกำลัง ขับเคลื่อนไทยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เมื่อ 13 ธันวาคม 2566 13:10:40
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมชมถ่ายทอดสดการจัดงานผนึกกำลัง ขับเคลื่อนไทยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมชมถ่ายทอดสดการจัดงานผนึกกำลัง ขับเคลื่อนไทยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมชมถ่ายทอดสดการจัดงานผนึกกำลัง ขับเคลื่อนไทยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมชมถ่ายทอดสดการจัดงานผนึกกำลัง ขับเคลื่อนไทยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมชมถ่ายทอดสดการจัดงานผนึกกำลัง ขับเคลื่อนไทยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

piyapohn

ประชาสัมพันธ์แนวทางขับเคลื่อนนโยบายลดภาระครูและบุคลากรทางกาารศึกษา และลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง
เมื่อ 13 ธันวาคม 2566 13:08:14
ประชาสัมพันธ์แนวทางขับเคลื่อนนโยบายลดภาระครูและบุคลากรทางกาารศึกษา และลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง
ประชาสัมพันธ์แนวทางขับเคลื่อนนโยบายลดภาระครูและบุคลากรทางกาารศึกษา และลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง
ประชาสัมพันธ์แนวทางขับเคลื่อนนโยบายลดภาระครูและบุคลากรทางกาารศึกษา และลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง
ประชาสัมพันธ์แนวทางขับเคลื่อนนโยบายลดภาระครูและบุคลากรทางกาารศึกษา และลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง

ประชาสัมพันธ์แนวทางขับเคลื่อนนโยบายลดภาระครูและบุคลากรทางกาารศึกษา และลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง

piyapohn

ขอประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน ปีการศึกษา 2567
เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2566 12:53:20
ขอประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน ปีการศึกษา 2567

โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน สนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรให้กับบุตรหลานของสมาชิกสหกรณ์โคนม

piyapohn

ประชาสัมพันธ์ การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2567
เมื่อ 30 ตุลาคม 2566 13:59:33
ประชาสัมพันธ์ การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2567

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมส่งหนังสือเข้าประกวด

piyapohn

ประชาสัมพันธ์ โครงการปันรัก โดยเทพผดุงพรมะพร้าว
เมื่อ 2 ตุลาคม 2566 21:10:14
ประชาสัมพันธ์ โครงการปันรัก โดยเทพผดุงพรมะพร้าว
ประชาสัมพันธ์ โครงการปันรัก โดยเทพผดุงพรมะพร้าว
ประชาสัมพันธ์ โครงการปันรัก โดยเทพผดุงพรมะพร้าว
ประชาสัมพันธ์ โครงการปันรัก โดยเทพผดุงพรมะพร้าว

ประชาสัมพันธ์ โครงการปันรัก โดยเทพผดุงพรมะพร้าว

piyapohn

ประชาสัมพันธ์ โครงการปันรัก โดยเทพผดุงพรมะพร้าว
เมื่อ 2 ตุลาคม 2566 21:09:20
ประชาสัมพันธ์ โครงการปันรัก โดยเทพผดุงพรมะพร้าว
ประชาสัมพันธ์ โครงการปันรัก โดยเทพผดุงพรมะพร้าว
ประชาสัมพันธ์ โครงการปันรัก โดยเทพผดุงพรมะพร้าว
ประชาสัมพันธ์ โครงการปันรัก โดยเทพผดุงพรมะพร้าว

ประชาสัมพันธ์ โครงการปันรัก โดยเทพผดุงพรมะพร้าว

piyapohn

ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล
เมื่อ 2 ตุลาคม 2566 21:04:32
ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล
ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

piyapohn

ตารางสอบวัดผลปลายภาคตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เมื่อ 12 กันยายน 2566 11:43:39
ตารางสอบวัดผลปลายภาคตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ตารางสอบวัดผลปลายภาคตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ตารางสอบวัดผลปลายภาคตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ตารางสอบวัดผลปลายภาคตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตารางสอบวัดผลปลายภาคตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

piyapohn

ตารางสอบวัดผลปลายภาคตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เมื่อ 12 กันยายน 2566 11:43:11
ตารางสอบวัดผลปลายภาคตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ตารางสอบวัดผลปลายภาคตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ตารางสอบวัดผลปลายภาคตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ตารางสอบวัดผลปลายภาคตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตารางสอบวัดผลปลายภาคตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

piyapohn

แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและแผนผังห้องสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เมื่อ 12 กันยายน 2566 11:39:52
แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและแผนผังห้องสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและแผนผังห้องสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและแผนผังห้องสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและแผนผังห้องสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคและแผนผังห้องสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

piyapohn

ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Steps สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง
เมื่อ 1 กันยายน 2566 21:58:55
ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Steps สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Steps สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Steps สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Steps สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Steps สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง

piyapohn

เชิญชวนเข้าร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์ด้วยคลิปวิดีโอภายใต้แนวคิด Scout Newgen ประโยชน์ของการเป็นลูกเสือ
เมื่อ 1 กันยายน 2566 21:52:50
เชิญชวนเข้าร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์ด้วยคลิปวิดีโอภายใต้แนวคิด Scout Newgen ประโยชน์ของการเป็นลูกเสือ
เชิญชวนเข้าร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์ด้วยคลิปวิดีโอภายใต้แนวคิด Scout Newgen ประโยชน์ของการเป็นลูกเสือ

เชิญชวนเข้าร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์ด้วยคลิปวิดีโอภายใต้แนวคิด Scout Newgen ประโยชน์ของการเป็นลูกเสือ เพื่อชิงเงินรางวัลพร้อมโล่และเกียรติบัตร

piyapohn

ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง
เมื่อ 15 สิงหาคม 2566 16:03:45
ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง

ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง ให้บุคลากรและโรงเรียนในสังกัดที่สนใจ เข้าเรียนรู้และเยี่ยมชม

piyapohn

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมทดสอบวัดความรู้ทางวิชาการ
เมื่อ 11 กรกฏาคม 2566 13:37:23
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมทดสอบวัดความรู้ทางวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมทดสอบวัดความรู้ทางวิชาการ

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมทดสอบวัดความรู้ทางวิชาการ มีค่าสมัครสอบวิชาละ 50 บาท

piyapohn

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสร้างสรรค์สื่อการสอนวิชาชีพ
เมื่อ 11 กรกฏาคม 2566 12:11:47
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสร้างสรรค์สื่อการสอนวิชาชีพ

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสร้างสรรค์สื่อการสอนวิชาชีพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

piyapohn

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2566 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เมื่อ 6 กรกฏาคม 2566 15:32:50
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2566 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2566 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2566 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2566 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2566
ระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2566

piyapohn

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2566 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เมื่อ 6 กรกฏาคม 2566 15:32:08
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2566 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2566 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2566 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2566 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2566
ระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2566

piyapohn

พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อ 6 กรกฏาคม 2566 15:29:42
พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมประจำปีการศึกษา 2565
พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมประจำปีการศึกษา 2565
พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมประจำปีการศึกษา 2565
พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมประจำปีการศึกษา 2565

พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมประจำปีการศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
1. เด็กหญิงเด็กหญิงฐิติรัตน์ อัจฉริยะเกียรติ ม.2/1 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.99
2. เด็กหญิงปราณปริยา แกล้วการไถ ม.3/1 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.98
3. เด็กหญิงสุภัสสรา ทิพยวงศ์วิจิตร ม.3/1 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.98
4. เด็กหญิงมนสิชา บุตรดอน ม.3/1 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.98
2. เด็กหญิงอรณิชา จำปาทอง ม.3/1 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.98
3. เด็กหญิงธนิสรา อ้นหมี ม.3/3 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.98
4. เด็กหญิงนฤมล เมืองจันทร์ ม.3/7 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.98
แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา
1. เด็กหญิงสุพิชญา บูรณะจารุ ม.2/6 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.96
2. เด็กหญิงสรัลพร ภูมิยา ม.3/4 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.99
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
1. นายกันต์พจน์ เอี่ยมอรุณ ม.5/1 เกรดเฉลี่ยสะสม 4.00
2. นายภัครวรรธน์ อัจฉริยะเกียรติ ม.6/1 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.93
แผนการเรียนศิลป์-ภาษา
1. นางสาวรุ้งเดือน บัวบานพร้อม ม.5/8 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.93
2. นางสาวรชฏ ล้อมลาย ม.6/8 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.94
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook ทะเบียน-วัดผล โรงเรียนหนองฉางวิทยา

piyapohn

ประชาสัมพันธ์การประกวด Best survivor Awards เพื่อค้นหาเยาวชนรุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างของการปรับตัว
เมื่อ 6 กรกฏาคม 2566 15:19:34
ประชาสัมพันธ์การประกวด Best survivor Awards เพื่อค้นหาเยาวชนรุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างของการปรับตัว

ประชาสัมพันธ์การประกวด Best survivor Awards เพื่อค้นหาเยาวชนรุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างของการปรับตัว

piyapohn

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมงานรังสิตวิชาการ 2566 วันที่ 16-17 พฤศิจกายน 2566 มหาวิทยาลัยรังสิต
เมื่อ 20 มิถุนายน 2566 16:05:45
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมงานรังสิตวิชาการ 2566 วันที่ 16-17 พฤศิจกายน 2566 มหาวิทยาลัยรังสิต

ขอเชิญเข้าร่วมงานรังสิตวิชาการ 2566 วันที่ 16-17 พฤศิจกายน 2566 มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเองในด้านต่างๆ ดังนี้
1 การแข่งขันวิชาการ
2 เวทีเสวนาด้านการศึกษาและนวัตกรรม
3 ผลงานสร้างสรรค์

piyapohn

ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ของนักเรียนชั้นม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เมื่อ 20 มิถุนายน 2566 15:38:00
ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ของนักเรียนชั้นม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ของนักเรียนชั้นม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ของนักเรียนชั้นม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ผ่านระบบ SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง หรือดูประกาศจากบอร์ดหน้าวิชาการ

piyapohn

กิจกรรม flash sale ลด 0 ร มผ รอบสุดท้ายแล้วสำหรับเทอมนี้
เมื่อ 20 มิถุนายน 2566 13:19:27
กิจกรรม flash sale ลด 0 ร มผ รอบสุดท้ายแล้วสำหรับเทอมนี้
กิจกรรม flash sale ลด 0 ร มผ รอบสุดท้ายแล้วสำหรับเทอมนี้
กิจกรรม flash sale ลด 0 ร มผ รอบสุดท้ายแล้วสำหรับเทอมนี้
กิจกรรม flash sale ลด 0 ร มผ รอบสุดท้ายแล้วสำหรับเทอมนี้

กิจกรรม flash sale ลด 0 ร มผ
รีบๆหน่อยนะเด็กๆ รอบสุดท้ายแล้วสำหรับเทอมนี้
วันที่ 20 มิ.ย. 2566 นักเรียนติดต่อขอรับงานและสอบแก้ตัวกับครูแต่ละรายวิชาเป็นไปด้วยความคึกคัก ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การแก้ 0 ร มผ สำเร็จตามเป้าหมาย ทั้งนี้ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

piyapohn

กิจกรรม flash sale ลด 0 ร มผ
เมื่อ 8 มิถุนายน 2566 17:08:21
กิจกรรม flash sale ลด 0 ร มผ
กิจกรรม flash sale ลด 0 ร มผ
กิจกรรม flash sale ลด 0 ร มผ
กิจกรรม flash sale ลด 0 ร มผ

วันที่ 8 มิ.ย. 2566 นักเรียนติดต่อขอรับงานและสอบแก้ตัวกับครูแต่ละรายวิชาเป็นไปด้วยความคึกคัก ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การแก้ 0 ร มผ สำเร็จตามเป้าหมาย

piyapohn

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนรายวิชาและอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่จัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิต
เมื่อ 7 มิถุนายน 2566 13:49:33
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนรายวิชาและอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่จัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิต

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนรายวิชาและอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่จัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

piyapohn

ประชาสัมพันธ์สื่อวิดีทัศน์ และอินโฟกราฟิก
เมื่อ 7 มิถุนายน 2566 13:45:56
ประชาสัมพันธ์สื่อวิดีทัศน์ และอินโฟกราฟิก

โครงการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และสร้างองคฺความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

piyapohn

ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการ Samsung solve for tomorrow
เมื่อ 7 มิถุนายน 2566 13:35:58
ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการ Samsung solve for tomorrow

ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการ Samsung solve for tomorrow สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

piyapohn

ประชาสัมพันธ์โครงการ Evi mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 รวมพลังคิด(ส์) ฝ่าวิกฤตพลังงาน
เมื่อ 26 พฤษภาคม 2566 15:44:26
ประชาสัมพันธ์โครงการ Evi mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 รวมพลังคิด(ส์) ฝ่าวิกฤตพลังงาน

ประชาสัมพันธ์โครงการ Evi mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 วมพลังคิด(ส์) ฝ่าวิกฤตพลังงาน

piyapohn

ประกาศขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ด้านพลังงาน
เมื่อ 26 พฤษภาคม 2566 15:41:37
ประกาศขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ด้านพลังงาน

ประกาศขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ด้านพลังงาน

piyapohn

ประกาศตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยแห่งใหม่ 6 แห่ง
เมื่อ 26 พฤษภาคม 2566 15:40:19
ประกาศตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยแห่งใหม่ 6 แห่ง

ประกาศตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยแห่งใหม่ 6 แห่ง

piyapohn

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเสวนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
เมื่อ 11 พฤษภาคม 2566 15:55:52
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเสวนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเสวนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา

piyapohn

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เมื่อ 7 พฤษภาคม 2566 13:01:49
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

piyapohn

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เมื่อ 7 พฤษภาคม 2566 13:01:27
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

piyapohn

ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมรักษ์โลก ประจำปี2566
เมื่อ 7 พฤษภาคม 2566 12:58:39
ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมรักษ์โลก ประจำปี2566
ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมรักษ์โลก ประจำปี2566
ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมรักษ์โลก ประจำปี2566

ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมรักษ์โลก โดยจัดประกวดคลิป ความยาวไม่เกิน 3 นาที ในหัวข้อ วันดูแลโลก บ้านส่วนรวมของเรา

piyapohn

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เมื่อ 10 เมษายน 2566 14:07:11
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 หลักสูตร รูปแบบออนไลน์ ZOOM สำหรับครูวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

piyapohn

ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เมื่อ 21 มีนาคม 2566 12:35:03
ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

piyapohn

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้ประกอบการยุคใหม่
เมื่อ 20 มีนาคม 2566 11:59:32
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้ประกอบการยุคใหม่

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้ประกอบการยุคใหม่

piyapohn

ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดทำวิทยานิพนธ์
เมื่อ 20 มีนาคม 2566 11:57:28
ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดทำวิทยานิพนธ์

ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดทำวิทยานิพนธ์

piyapohn

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน
เมื่อ 4 มีนาคม 2566 15:42:04
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน

piyapohn

เอกสารประกอบการสมัครเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2566 15:56:20
เอกสารประกอบการสมัครเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

เอกสารประกอบการสมัครเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2566 https://drive.google.com/file/d/1aMgl6ED9R4R45WvyJ_aPydJW_jVJa66l/view?fbclid=IwAR0zXhpp0PTkA4OBpgCmKNUGX2TzUr8lhmr0P1YEn1gHsJGlGVtPlyNfjMA

เอกสารประกอบการสมัครเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2566 https://drive.google.com/file/d/1g4hZqal4hQeTpUoyov0EjfzsfDqXucOT/view?fbclid=IwAR3WdZZ5STkbHgAPNx-me7HRNpy_xoxLYqgl5WZHvZc-hkypPQ8j6PWkWHQ

piyapohn

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2566 15:54:10
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเดิม นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2566

piyapohn

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2566 15:50:51
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ English Program
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

piyapohn

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ปีการศึกษา 2565
เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2566 15:41:26
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ปีการศึกษา 2565
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ปีการศึกษา 2565

piyapohn

เชิญผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ EML Open Horse
เมื่อ 19 มกราคม 2566 15:55:50
เชิญผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ EML Open Horse

ประชาสัมพันธ์ท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ EML Open Horse

piyapohn

ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ
เมื่อ 20 ธันวาคม 2565 12:31:32
ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ

ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการผู้นำทางการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 1

piyapohn

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา
เมื่อ 15 ธันวาคม 2565 15:32:36
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา

piyapohn

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชมงานและรับฟังการถ่ายทอดเรื่องราวงานพัฒนาของมูลนิธิชัยพัฒนาในงาน ชัยพัฒนาแฟร์
เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2565 16:28:19
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชมงานและรับฟังการถ่ายทอดเรื่องราวงานพัฒนาของมูลนิธิชัยพัฒนาในงาน ชัยพัฒนาแฟร์

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชมงานและรับฟังการถ่ายทอดเรื่องราวงานพัฒนาของมูลนิธิชัยพัฒนาในงาน ชัยพัฒนาแฟร์

piyapohn

ประชาสัมพันธ์ระบบการทดสอบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2565 16:23:40
ประชาสัมพันธ์ระบบการทดสอบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประชาสัมพันธ์ระบบการทดสอบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ระบบการทดสอบออนไลน์ การนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ไปใช้

piyapohn

ตารางเรียนนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2565
เมื่อ 21 ตุลาคม 2565 16:55:57
ตารางเรียนนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2565
ตารางเรียนนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2565

ตารางเรียนนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2565
https://drive.google.com/drive/folders/1xO562RyLvQMWsAWfHYugJ6htagLGIpE7?fbclid=IwAR3VuKIq3H0Gt3gdfTi35bTfkVUfbBme5xL8Nt4N1zbsSyQObAXHbn2JAL8

piyapohn

ประกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยา เรื่อง การเปลี่ยนผลการเรียน 0 ร มส มผ ของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565
เมื่อ 21 ตุลาคม 2565 16:49:54
ประกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยา เรื่อง การเปลี่ยนผลการเรียน 0 ร มส มผ ของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565
ประกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยา เรื่อง การเปลี่ยนผลการเรียน 0 ร มส มผ ของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565

piyapohn

กำหนดการเปิดปิดภาคเรียน (สำหรับนักเรียน)
เมื่อ 29 กันยายน 2565 09:32:10
กำหนดการเปิดปิดภาคเรียน (สำหรับนักเรียน)
กำหนดการเปิดปิดภาคเรียน (สำหรับนักเรียน)

กำหนดการเปิดปิดภาคเรียน (สำหรับนักเรียน)

piyapohn

ขั้นตอนในการขอย้ายสถานศึกษาของนักเรียน
เมื่อ 29 กันยายน 2565 09:28:55
ขั้นตอนในการขอย้ายสถานศึกษาของนักเรียน
ขั้นตอนในการขอย้ายสถานศึกษาของนักเรียน

กรณีนักเรียนต้องการขอย้ายสถานศึกษาให้ดำเนินการตามขั้นตอนนี้

piyapohn

ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบเสื้อกีฬา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เมื่อ 1 สิงหาคม 2565 15:43:23
ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบเสื้อกีฬา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบเสื้อกีฬา  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบเสื้อกีฬา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบเสื้อกีฬา หัวข้อ The Power of Young Spirit พลังแห่งคนรุ่นใหม่ โครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

piyapohn

แนวปฏิบัติในการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565
เมื่อ 16 กรกฏาคม 2565 13:25:56
แนวปฏิบัติในการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565
แนวปฏิบัติในการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565

แนวปฏิบัติในการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565

piyapohn

กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565
เมื่อ 16 กรกฏาคม 2565 13:12:12
กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565
กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565

กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565

piyapohn

แบบคำร้องขอใบรับรองผลการศึกษา (ปพ7.)
เมื่อ 20 พฤษภาคม 2565 15:04:20
แบบคำร้องขอใบรับรองผลการศึกษา (ปพ7.)

แบบคำร้องขอใบรับรองผลการศึกษา (ปพ7.)

piyapohn

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองผลการเรียน (ปพ. 1)
เมื่อ 20 พฤษภาคม 2565 15:03:00
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองผลการเรียน (ปพ. 1)

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองผลการเรียน (ปพ. 1)

piyapohn

แบบคำร้องขอสอบแก้ตัวในรายวิชาที่ได้ผลการเรียน 0,ร,มส,มผ
เมื่อ 20 พฤษภาคม 2565 15:00:24
แบบคำร้องขอสอบแก้ตัวในรายวิชาที่ได้ผลการเรียน 0,ร,มส,มผ

แบบคำร้องขอสอบแก้ตัวในรายวิชาที่ได้ผลการเรียน 0,ร,มส,มผ

piyapohn

ปฏิทินการเปลี่ยนผลการเรียน ๐, ร, มส, มผ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เมื่อ 20 พฤษภาคม 2565 14:58:52
ปฏิทินการเปลี่ยนผลการเรียน ๐, ร, มส, มผ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการเปลี่ยนผลการเรียน ๐, ร, มส, มผ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

piyapohn

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ 0 ร มส มผ สำหรับนักเรียนชั้นม.3 ม.6 ที่ยังไม่จบการศึกษา ปี2564
เมื่อ 19 พฤษภาคม 2565 11:46:42
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ 0 ร มส มผ สำหรับนักเรียนชั้นม.3 ม.6 ที่ยังไม่จบการศึกษา ปี2564
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ 0 ร มส มผ สำหรับนักเรียนชั้นม.3 ม.6 ที่ยังไม่จบการศึกษา ปี2564

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ 0 ร มส มผ สำหรับนักเรียนชั้นม.3 ม.6 ที่ยังไม่จบการศึกษา ปี2564

piyapohn

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2565
เมื่อ 19 พฤษภาคม 2565 11:20:39
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2565

piyapohn

คำสั่งปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565
เมื่อ 19 พฤษภาคม 2565 11:15:28
คำสั่งปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565

คำสั่งปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565

piyapohn

ประมวลภาพการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา
เมื่อ 28 มีนาคม 2565 14:27:45
ประมวลภาพการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา
ประมวลภาพการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา
ประมวลภาพการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา
ประมวลภาพการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา

ประมวลภาพการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา

piyapohn

แนวปฏิบัติการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และผังห้องมอบตัว
เมื่อ 11 มีนาคม 2565 15:19:58
แนวปฏิบัติการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และผังห้องมอบตัว
แนวปฏิบัติการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และผังห้องมอบตัว
แนวปฏิบัติการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และผังห้องมอบตัว

แนวปฏิบัติการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และผังห้องมอบตัว นักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษมอบตัววันที่ 13 มีนาคม 2565
หมายเหตุ: 1 ใบมอบตัว รับและเขียนที่โรงเรียนในวันมอบตัว
2 ยังไม่ต้องชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาในวันมอบตัว

piyapohn

แนวปฏิบัติการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และผังห้องมอบตัว
เมื่อ 11 มีนาคม 2565 15:04:21
แนวปฏิบัติการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และผังห้องมอบตัว
แนวปฏิบัติการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และผังห้องมอบตัว
แนวปฏิบัติการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และผังห้องมอบตัว

หมายเหตุ: 1 ใบมอบตัว รับและเขียนที่โรงเรียนในวันมอบตัว
2 ยังไม่ต้องชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาในวันมอบตัว

piyapohn

โรงเรียนหนองฉางวิทยารับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
เมื่อ 11 มีนาคม 2565 14:49:04
โรงเรียนหนองฉางวิทยารับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนหนองฉางวิทยารับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนหนองฉางวิทยารับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนหนองฉางวิทยารับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนหนองฉางวิทยารับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (รอบทั่วไป)

piyapohn

ภาพบรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1,4 ห้องเรียนพิเศษและนักเรียน ม.3 เดิม ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อ 3 มีนาคม 2565 12:19:12
ภาพบรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1,4 ห้องเรียนพิเศษและนักเรียน ม.3 เดิม ประจำปีการศึกษา 2565
ภาพบรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1,4 ห้องเรียนพิเศษและนักเรียน ม.3 เดิม ประจำปีการศึกษา 2565

สถิติการรับสมัครนักเรียนและบรรยากาศการสมัครเข้าเรียนของนักเรียนชั้น ม.1,4 ห้องเรียนพิเศษและนักเรียน ม.3 เดิม ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2565

piyapohn

แผนผังห้องสอบ การสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
เมื่อ 2 มีนาคม 2565 13:37:24
แผนผังห้องสอบ การสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
แผนผังห้องสอบ การสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
แผนผังห้องสอบ การสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

แผนผังห้องสอบ การสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

piyapohn

ตารางสอบการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
เมื่อ 2 มีนาคม 2565 13:36:33
ตารางสอบการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
ตารางสอบการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
ตารางสอบการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

ตารางสอบ การสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

piyapohn

ตารางสอบและแผนผังห้องสอบ การสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทนักเรียน ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยาเดิม
เมื่อ 2 มีนาคม 2565 13:30:47
ตารางสอบและแผนผังห้องสอบ การสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทนักเรียน ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยาเดิม
ตารางสอบและแผนผังห้องสอบ การสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทนักเรียน ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยาเดิม
ตารางสอบและแผนผังห้องสอบ การสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทนักเรียน ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยาเดิม

ตารางสอบและแผนผังห้องสอบ การสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทนักเรียน ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยาเดิม

piyapohn

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปีการศึกษา 2565
เมื่อ 18 มกราคม 2565 18:32:43
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปีการศึกษา 2565
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปีการศึกษา 2565

piyapohn

ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล
เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2564 16:37:22
ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล
ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล

ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)
ผ่านระบบ SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

ครูที่ปรึกษาสามารถดูผลการเรียนจากลิงค์นี้ >> https://drive.google.com/drive/folders/1_se9uHGEAZ6Vcy-9A9i-pR2vfW2FRMRN?usp=sharing

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานต่าง ๆ และของกลุ่มสาระต่าง ๆ

ภาพบรรยากาศกิจกรรม flash sale ลด 0 ร มผ
ภาพบรรยากาศกิจกรรม flash sale ลด 0 ร มผ
ภาพบรรยากาศกิจกรรม flash sale ลด 0 ร มผ
ภาพบรรยากาศกิจกรรม flash sale ลด 0 ร มผ

เช้าวันที่ 23 พ.ค.2566 นักเรียนติดต่อขอรับงานและสอบแก้ตัวกับครูแต่ละรายวิชาเป็นไปด้วยความคึกคัก ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การแก้ 0 ร มผ สำเร็จตามเป้าหมาย

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (1/2565)
ขั้นตอนการดำเนินการสอบแก้ตัวรูปแบบออนไลน์สำหรับนักเรียนม.3 และ ม.6
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับนักเรียนชั้นม.3 และม.6
ภาพบรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1,4 ห้องเรียนพิเศษและนักเรียน ม.3 เดิม ประจำปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล เรื่อง การแก้ 0,ร,มส,มผ นักเรียนชั้น ม.3,ม.6
ประชาสัมพันธ์การขอวุฒิการศึกษา กรณีสูญหาย
ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่2 ภาคเรียนที่2/2564
ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 และแนวปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยาในวันสอบ
ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 และแนวปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยาในวันสอบ
ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 และแนวปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยาในวันสอบ
ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 และแนวปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยาในวันสอบ

ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 และแนวปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยาในวันสอบ

ภาระงานวิชาการของครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ตารางสอนครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ตารางเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
Oculux

กำลังโหลด...