กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบบุคลากร

สมาชิกกลุ่มสาระ/ฝ่าย กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

ทำเนียบ Card image cap

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาและประเทศชาติต้องการ มีความกล้าแสดงออกตามศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม

พันธกิจ

1. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม
2. ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. จัดประสบการณ์เพี่อให้นักเรียนได้พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
4. ดูแลและควบคุมความประพฤติของนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน ตลอดจนป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนโรงเรียนวิเคราะห์และจัดกลุ่มงาน เพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณ และคุณภาพ ของทรัพยากรที่มีอยู่ตามบริบทของโรงเรียน

ข่าว/ประกาศโรงเรียน

ข่าวสาร/ประกาศของโรงเรียน

ไม่พบข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานต่าง ๆ และของกลุ่มสาระต่าง ๆ

รางวัลการประกวดเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL11 รอบระดับประเทศ
รางวัลการประกวดเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL11 รอบระดับประเทศ
รางวัลการประกวดเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL11 รอบระดับประเทศ

27 กันยายน 2564 นางสาวนวลรัตน์ ธนตรัยรัตน์ หัวหน้างาน TO BR NUMBER ONE กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนหนองฉางวิทยา เข้ารับรางวัล การประกวดเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL11 รอบระดับประเทศ กับผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

Oculux

กำลังโหลด...