กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบบุคลากร

สมาชิกกลุ่มสาระ/ฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ทำเนียบ Card image cap

ทำเนียบบุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มุ่งเน้นทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อนำความรู้ไปเป็นฐานในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

พันธกิจ

1. พัฒนาครูให้มีความรู้ด้านเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ และกระบวนการจัดการเรียนรู้
2. จัดการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ ในการเแก้ปัญหา การสื่อสาร การเชื่อมโยง และการให้เหตุผล
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ ไปเป็นฐานในการศึกษาต่อ และการประกอบวิชาชีพ

ข่าว/ประกาศโรงเรียน

ข่าวสาร/ประกาศของโรงเรียน

ไม่พบข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานต่าง ๆ และของกลุ่มสาระต่าง ๆ

การเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 ณ บึงพระชนกสวนเฉลิมพระเกียรติ
การเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 ณ บึงพระชนกสวนเฉลิมพระเกียรติ
การเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 ณ บึงพระชนกสวนเฉลิมพระเกียรติ
การเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 ณ บึงพระชนกสวนเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 28 มกราคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ได้จัดการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่17 ณ บึงพระชนกสวนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรม ฐานกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 10 ฐาน และมีวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความสำคัญของสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บึงพระชนก) และการจัดกิจกรรม STEM ศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 แผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (1/3,1/5,1/7)

Oculux

กำลังโหลด...