กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบบุคลากร

สมาชิกกลุ่มสาระ/ฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ทำเนียบ Card image cap

ทำเนียบบุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มุ่งเน้นทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อนำความรู้ไปเป็นฐานในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

พันธกิจ

1. พัฒนาครูให้มีความรู้ด้านเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ และกระบวนการจัดการเรียนรู้
2. จัดการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ ในการเแก้ปัญหา การสื่อสาร การเชื่อมโยง และการให้เหตุผล
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ ไปเป็นฐานในการศึกษาต่อ และการประกอบวิชาชีพ

ข่าว/ประกาศโรงเรียน

ข่าวสาร/ประกาศของโรงเรียน

ไม่พบข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานต่าง ๆ และของกลุ่มสาระต่าง ๆ

ไม่พบข้อมูล
Oculux

กำลังโหลด...