งานบริหารบุคคล ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบบุคลากร

สมาชิกกลุ่มสาระ/ฝ่าย งานบริหารบุคคล

ทำเนียบ Card image cap

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ผู้ร่วมงานในองค์กรทำงานอย่างมีความสุข มีความพอใจ ที่จะให้ึความร่วมมือและทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกุล โดยยึดความก้าวหน้าขององค์กร

พันธกิจ

1. ปัจจัยทางการบริหารทั้งหลายคนถือเป็นปัจจัยทางการบริหารที่สำคัญที่สุด
2. การบริหารงานบุคคลจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และ มีความสามารถสูงในการบริหารงานบุคคล
3. การจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถจะมีส่วนทำให้บุคลากร มีขวัญและกำลังใจ มีความสุขในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้งานประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจะทำให้บุคลากร เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและกระตือรือร้นพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น
5. การบริหารงานบุคคลเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ

ข่าว/ประกาศโรงเรียน

ข่าวสาร/ประกาศของโรงเรียน

ไม่พบข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานต่าง ๆ และของกลุ่มสาระต่าง ๆ

การได้มาซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.
การได้มาซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ยินดีต้อนรับ ดร.วันวิสา วิเชียรรัตน์ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา

โรงเรียนหนองฉางวิทยา ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนหนองฉางวิทยา ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนหนองฉางวิทยา ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนหนองฉางวิทยา ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวหน้าที่ครูผู้สอน

โรงเรียนหนองฉางวิทยา ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอก ดนตรีไทย ตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองฉางวิทยา

โรงเรียนหนองฉางวิทยา ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวหน้าที่นักการภารโรง
โรงเรียนหนองฉางวิทยา ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวหน้าที่นักการภารโรง
โรงเรียนหนองฉางวิทยา ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวหน้าที่นักการภารโรง
โรงเรียนหนองฉางวิทยา ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวหน้าที่นักการภารโรง

โรงเรียนหนองฉางวิทยา ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง 1 อัตรา ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

โรงเรียนหนองฉางวิทยา ยินดีต้อนรับ นางสาวลภัสส์การณ์ ปัญญารัศสกุล ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2
มุทิตากษิณานุสรณ์
มุทิตากษิณานุสรณ์
มุทิตากษิณานุสรณ์
มุทิตากษิณานุสรณ์

วันที่ 28 กันยายน 2564 โรงเรียนหนองฉางวิทยา จัดงานมุทิตากษิณานุสรณ์ ประจำปี 2564 โดยครูผู้เกษียณอายุได้แก่ 1.ครูจุฬาลักษณ์ นพคุณ 2.ครูสุมนรัตน์ ภู่พงศ์ชนางกูร 3.ครูสุวิทย์ เภตรา 4.ครูภูมิพัฒน์ ธนณัฐเชาวกรกุล

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 1.นางสาวบุษกร ชุศรี 2.นายทักษิณ สอนอ้อย 3.นางภาพร สุระมาตย์ เข้ารับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ณ ห้องเฟื่องฟ้า โรงเรียนหนองฉางวิทยา

Oculux

กำลังโหลด...