กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบบุคลากร

สมาชิกกลุ่มสาระ/ฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ทำเนียบ Card image cap

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มุ่งมั่นสร้างผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิดแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยี มีทักษะชีวิต ยึดมั่นในประชาธิปไตย อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตสาธารณะมุ่งทำประโยชน์ และสร้างสิ่งที่ดีงามให้แก่สังคม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เพื่อก้าวสู่สากลและประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

1. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้เป็นคนดีของสังคมโลก
2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายของสถานศึกษา
3. ปลูกฝังความเป็นไทย มีจิตอาสา พัฒนาปราธิปไตยใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง
4. สำนึกรักวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข่าว/ประกาศโรงเรียน

ข่าวสาร/ประกาศของโรงเรียน

ไม่พบข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานต่าง ๆ และของกลุ่มสาระต่าง ๆ

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2565 กิจกรรม  NBTC Young Smart
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 2/2565
Oculux

กำลังโหลด...