กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบบุคลากร

สมาชิกกลุ่มสาระ/ฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ทำเนียบ Card image cap

ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เสริมสร้างทักษะและกระบวนการทำงาน เกิดทักษะและประสบการณ์ ปฏิบัติงานด้านอาชีพ ปรับตัวให้เข้ากับสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียนและชุมชน
2. สนับสนุน ส่งเสริมด้านทักษะกระบวนการทำงาน จัดกิจกรรมงานอาชีพ มุ่งเน้นพัฒนาตนเอง โดยฝึกปฏิบัติจริงสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
3. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
4. จัดแหล้งการเรียนรู้ พัฒนาภูมิทัศน์ ส่งเสริมความรู้เทคโนโลยี เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานและทำงานอย่างมีความสุข

ข่าว/ประกาศโรงเรียน

ข่าวสาร/ประกาศของโรงเรียน

ไม่พบข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานต่าง ๆ และของกลุ่มสาระต่าง ๆ

การอบรม ว.9 (ว.PA) จัดอบรมโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี
การอบรม ว.9 (ว.PA) จัดอบรมโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี
การอบรม ว.9 (ว.PA) จัดอบรมโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี
การอบรม ว.9 (ว.PA) จัดอบรมโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ว9 (วPA) วิทยากร ดร.ปาริชาติ เภสัชชา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่เขต 2 จัดอบรมโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online, Onhand เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยให้ครูเป็นผู้จัดการเรียนการสอน ผ่านเครื่องมือกระจายไปสู่นักเรียน โดยการใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น Google Meet, Line, Zoom เป็นต้น การจัดทำใบงานให้กับนักเรียน เป็นลักษณะแบบเรียนสำเร็จรูป ให้นักเรียนไปเรียนด้วยตัวเองที่บ้าน โดยมีครูตรวจและติดตามเป็นครั้งคราว หรือให้ผู้ปกครองทำหน้าที่เป็นครูคอยช่วยเหลือ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้โรงเรียนจะปิดแต่ต้องไม่หยุดการเรียนรู้

Oculux

กำลังโหลด...