งานบริหารทั่วไป ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบบุคลากร

สมาชิกกลุ่มสาระ/ฝ่าย งานบริหารทั่วไป

ทำเนียบ Card image cap

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

กลุ่มบริหารทั่วไป มุ่งให้บริการด้วยไมตรี ใช้เทคโนโลยีทันสมัย พัฒนาสถานที่สิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ ดูแลสุขภาพอนามัยบุคลากรของโรงเรียนหนองฉางวิทยาทุกระดับ ประสานความร่วมมือกับชุมชนด้วยความรับผิดชอบอย่างมีคุณภาพ ต่อเนื่องและตลอดไป

พันธกิจ

1. ให้บริการต่อผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไป โดยใช้เทคโนโลยีสารสารเทศ
3. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม
4. ส่งเสริมและปกป้องให้บุคลากรของโรงเรียน มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
5. ประสานความร่วมมือร่วมมือกับบุคคล ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งร่วมมือในการพัฒนาให้โรงเรียนไปสู่ความ
เป็นเลิศในทุกด้าน

ข่าว/ประกาศโรงเรียน

ข่าวสาร/ประกาศของโรงเรียน

yanika

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ได้มาตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 16:34:08
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ได้มาตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ได้มาตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองฉางวิทยา ช่วงเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนรูปแบบ On-site นักเรียนมาเรียนครึ่งหนึ่งสลับวันมาเรียน 1 ห้องต่อ 25 คน และใช้รูปแบบผสมผสาน (Hybrid)

yanika

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 16:32:51
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีได้ตรวจความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ตามแนวทางการเปิดโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

yanika

โรงเรียนหนองฉางวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลหนองฉางได้ให้บริการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 16:31:04
โรงเรียนหนองฉางวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลหนองฉางได้ให้บริการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน
โรงเรียนหนองฉางวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลหนองฉางได้ให้บริการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนหนองฉางวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลหนองฉางได้ให้บริการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีคณะครูและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคอยดูแลและสังเกตอาการนักเรียนอย่างใกล้ชิด ซึ่งจำนวนนักเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ม.ต้น 1,160 คน ม.ปลาย 939 คน รวม 2,099 คน คิดเป็นร้อยละ 84.64

yanika

Q&A ABOUT VACCINE PFIZER
เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2564 11:08:33
Q&A ABOUT VACCINE PFIZER
Q&A ABOUT VACCINE PFIZER

ทางงานประชาสัมพันธ์ได้รวบรวมคำตอบเกี่ยวกับวัคซีนไฟเซอร์ โดยได้สอบถามข้อมูลจากเภสัชกรหญิงนิลวรรณ เปรื่องประสพ ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน

yanika

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนชั้น ม.1-6
เมื่อ 18 ตุลาคม 2564 05:20:45
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนชั้น ม.1-6
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนชั้น ม.1-6

16-17 ตุลาคม โรงเรียนหนองฉางวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลหนองฉางได้ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่หนึ่งให้กับนักเรียนชั้นม.1-6 ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานต่าง ๆ และของกลุ่มสาระต่าง ๆ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยาจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 (ม.ปลาย) และวันอาทิตย์ที่ 17 (ม.ต้น) เดือนตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยาขอให้ทุกท่านอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามที่กำหนด

Oculux

กำลังโหลด...