งานบริหารทั่วไป ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบบุคลากร

สมาชิกกลุ่มสาระ/ฝ่าย งานบริหารทั่วไป

ทำเนียบ Card image cap

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

กลุ่มบริหารทั่วไป มุ่งให้บริการด้วยไมตรี พัฒนาสถานที่สิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ ดูแลสุขภาพอนามัยบุคลากรของโรงเรียนหนองฉางวิทยาทุกระดับ ประสานความร่วมมือกับชุมชน ด้วยความรับผิดชอบอย่างมีคุณภาพ ต่อเนื่องและตลอดไป

พันธกิจ

1. ให้บริการต่อผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
​2. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม
​3. ส่งเสริมและปกป้องให้บุคลากรของโรงเรียน มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
​4. ประสานความร่วมมือร่วมมือกับบุคคล ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งร่วมมือในการพัฒนาให้โรงเรียนไปสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน

ข่าว/ประกาศโรงเรียน

ข่าวสาร/ประกาศของโรงเรียน

yanika

การฉีดวัคซีนไฟเซอร๋ให้นักเรียนชั้น ม.1-6
เมื่อ 18 ตุลาคม 2564 05:20:45
การฉีดวัคซีนไฟเซอร๋ให้นักเรียนชั้น ม.1-6
การฉีดวัคซีนไฟเซอร๋ให้นักเรียนชั้น ม.1-6

16-17 ตุลาคม โรงเรียนหนองฉางวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลหนองฉางได้ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่หนึ่งให้กับนักเรียนชั้นม.1-6 ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานต่าง ๆ และของกลุ่มสาระต่าง ๆ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยาจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 (ม.ปลาย) และวันอาทิตย์ที่ 17 (ม.ต้น) เดือนตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยาขอให้ทุกท่านอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามที่กำหนด

Oculux

กำลังโหลด...