งานบริหารงบประมาณ ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบบุคลากร

สมาชิกกลุ่มสาระ/ฝ่าย งานบริหารงบประมาณ

ทำเนียบ Card image cap

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

บริหารจัดการด้านงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักความถูกต้อง ตรวจสอบได้

พันธกิจ

1. พัฒนางานด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการจัดการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
2. จัดทำเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบงานการเงินและพัสดุ
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยี ให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน

ข่าว/ประกาศโรงเรียน

ข่าวสาร/ประกาศของโรงเรียน

ไม่พบข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานต่าง ๆ และของกลุ่มสาระต่าง ๆ

ไม่พบข้อมูล
Oculux

กำลังโหลด...