งานบริหารงบประมาณ ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบบุคลากร

สมาชิกกลุ่มสาระ/ฝ่าย งานบริหารงบประมาณ

ทำเนียบ Card image cap

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

บริหารจัดการด้านงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักความถูกต้อง ตรวจสอบได้

พันธกิจ

1. พัฒนางานด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการจัดการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
2. จัดทำเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบงานการเงินและพัสดุ
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยี ให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน

ข่าว/ประกาศโรงเรียน

ข่าวสาร/ประกาศของโรงเรียน

krutonncw

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
เมื่อ 11 มกราคม 2565 20:31:49
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

โรงเรียนหนองฉางวิทยา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

krutonncw

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564
เมื่อ 9 ธันวาคม 2564 08:41:57
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564

ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 7 - 30 ธันวาคม 2564
ดาวโหลดเอกสารใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษาได้ที่ www.ncw.ac.th/payin

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานต่าง ๆ และของกลุ่มสาระต่าง ๆ

ไม่พบข้อมูล
Oculux

กำลังโหลด...