งานบริหารงบประมาณ ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบบุคลากร

สมาชิกกลุ่มสาระ/ฝ่าย งานบริหารงบประมาณ

ทำเนียบ Card image cap

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

บริหารจัดการด้านงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักความถูกต้อง ตรวจสอบได้

พันธกิจ

1. พัฒนางานด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการจัดการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
2. จัดทำเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบงานการเงินและพัสดุ
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยี ให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน

ข่าว/ประกาศโรงเรียน

ข่าวสาร/ประกาศของโรงเรียน

krutonncw

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566
เมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 17:47:21
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 ระบบเปิดให้ชำระเงินบำรุงการศึกษา ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบธนาคาร ดาวโหลดเอกสารใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษาได้ที่ www.ncw.ac.th/payin

krutonncw

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565
เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2565 08:21:32
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 ระบบเปิดให้ชำระเงินบำรุงการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบธนาคาร ดาวโหลดเอกสารใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษาได้ที่ www.ncw.ac.th/payin

krutonncw

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 (ม.2, ม.3, ม.5, ม.6)
เมื่อ 20 พฤษภาคม 2565 20:13:51
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 (ม.2, ม.3, ม.5, ม.6)
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 (ม.2, ม.3, ม.5, ม.6)

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 (ม.2, ม.3, ม.5, ม.6)
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ระบบเปิดให้ชำระเงินบำรุงการศึกษา ระหว่างวันที่ 23 พฤษภ่าคม - 3 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบธนาคาร ดาวโหลดเอกสารใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษาได้ที่ www.ncw.ac.th/payin

krutonncw

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 (ม.1, ม.4)
เมื่อ 26 เมษายน 2565 13:12:57
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 (ม.1, ม.4)
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 (ม.1, ม.4)

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ระบบเปิดให้ชำระเงินบำรุงการศึกษา ระหว่างวันที่ 2 - 8 พฤษภ่าคม 2565 ผ่านระบบธนาคาร
ดาวโหลดเอกสารใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษาได้ที่ www.ncw.ac.th/payin

krutonncw

ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป และความสามารถพิเศษ
เมื่อ 29 มีนาคม 2565 11:34:59
ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป และความสามารถพิเศษ

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป และนักเรียนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2565

krutonncw

ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป
เมื่อ 29 มีนาคม 2565 11:34:12
ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565

krutonncw

ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ และความสามารถพิเศษ
เมื่อ 29 มีนาคม 2565 11:33:31
ผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ และความสามารถพิเศษ

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2565

krutonncw

ประกาศผลการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
เมื่อ 23 มีนาคม 2565 10:28:55
ประกาศผลการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

ประกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2565

krutonncw

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป
เมื่อ 16 มีนาคม 2565 15:20:32
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565
https://drive.google.com/file/d/1_Ezm3zX8-vUX88GzrdzI28d0oQ6Dyq_Y/view?usp=sharing

krutonncw

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
เมื่อ 16 มีนาคม 2565 15:19:52
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2565
https://drive.google.com/file/d/1y_QXkA13DtOfLGk29iuy-sxghCAXJomF/view?usp=sharing

krutonncw

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป
เมื่อ 16 มีนาคม 2565 15:19:04
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565
https://drive.google.com/file/d/1eFEKAJZWiR4GTaiYbQ18trk1ntPhgYyI/view?usp=sharing

krutonncw

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ
เมื่อ 16 มีนาคม 2565 15:18:06
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2565
https://drive.google.com/file/d/1grw1mPS7F0eRHPCBkkQGowqh7wqfV9AT/view?usp=sharing

krutonncw

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 (รอบที่ 2)
เมื่อ 31 มกราคม 2565 12:53:05
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 (รอบที่ 2)
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 (รอบที่ 2)

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 (รอบที่ 2)
ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) ระหว่างวันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2565
ดาวโหลดเอกสารใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษาได้ที่ www.ncw.ac.th/payin

krutonncw

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
เมื่อ 11 มกราคม 2565 20:31:49
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

โรงเรียนหนองฉางวิทยา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

krutonncw

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564
เมื่อ 9 ธันวาคม 2564 08:41:57
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564

ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 7 - 30 ธันวาคม 2564
ดาวโหลดเอกสารใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษาได้ที่ www.ncw.ac.th/payin

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานต่าง ๆ และของกลุ่มสาระต่าง ๆ

ลูกไก่นอกกำมือ
ลูกไก่นอกกำมือ

เชิญชวนชาวโรงเรียนหนองฉางวิทยา ส่งคลิปวิดีโอสั้นเข้าร่วมประกวดผ่านแพลตฟอร์ม Tiktok ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท หัวข้อ “NCW ห่างไกลกลโกงจากโลก cyber” มีข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจfacebook : ลูกไก่นอกกำมือ NCWchick , Email : ncwchick@gmail.com , Tiktok : ลูกไก่นอกกำมือ NCWchick

Oculux

กำลังโหลด...