รายละเอียดข่าวสาร/ประกาศ

krutonncw

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
เมื่อ 11 มกราคม 2565 20:31:49
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

โรงเรียนหนองฉางวิทยา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

Oculux

กำลังโหลด...