โรงเรียนหนองฉางวิทยา ยินดีต้อนรับ

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารของโรงเรียนหนองฉางวิทยา

นายอัคคณัฐ อัยรา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเกียรติศักดิ์ ตรีสัตย์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวลภัสส์การณ์ ปัญญารัศสกุล

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาววันวิสา วิเชียรรัตน์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน

ข่าวสารของโรงเรียน

ส่วนนี้เป็นส่วนของการแจ้งข่าวสารที่สำคัญ เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ

piyapohn

ประชาสัมพันธ์โครงการ Evi mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 รวมพลังคิด(ส์) ฝ่าวิกฤตพลังงาน
เมื่อ 26 พฤษภาคม 2566 15:44:26
ประชาสัมพันธ์โครงการ Evi mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 รวมพลังคิด(ส์) ฝ่าวิกฤตพลังงาน

ประชาสัมพันธ์โครงการ Evi mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 วมพลังคิด(ส์) ฝ่าวิกฤตพลังงาน

piyapohn

ประกาศขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ด้านพลังงาน
เมื่อ 26 พฤษภาคม 2566 15:41:37
ประกาศขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ด้านพลังงาน

ประกาศขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ด้านพลังงาน

piyapohn

ประกาศตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยแห่งใหม่ 6 แห่ง
เมื่อ 26 พฤษภาคม 2566 15:40:19
ประกาศตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยแห่งใหม่ 6 แห่ง

ประกาศตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยแห่งใหม่ 6 แห่ง

krutonncw

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566
เมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 17:47:21
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 ระบบเปิดให้ชำระเงินบำรุงการศึกษา ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบธนาคาร ดาวโหลดเอกสารใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษาได้ที่ www.ncw.ac.th/payin

piyapohn

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเสวนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
เมื่อ 11 พฤษภาคม 2566 15:55:52
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเสวนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเสวนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระ/ฝ่ายงาน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานต่าง ๆ และของกลุ่มสาระต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ

nuanwan

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2565 กิจกรรม NBTC Young Smart
เมื่อ 14 ธันวาคม 2565 09:34:18
โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2565 กิจกรรม  NBTC Young Smart
โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2565 กิจกรรม NBTC Young Smart
วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นางสาวเอื้อมพร นาวี พร้อมคณะ จากมูลนิธิครอบครัวพอเพียงจัดโครงการอบรมครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรม NBTC Young Smart ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนชุมนุมครอบครัวพอเพียงพร้อมทั้งมอบรางวัลต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2563/2564

tarinee

การได้มาซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.
เมื่อ 13 ธันวาคม 2565 14:01:36
การได้มาซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.
การได้มาซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.
การได้มาซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.
ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

nuanwan

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 2/2565
เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2565 10:53:46
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 2/2565
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 2/2565
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนหนองฉางวิทยาจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 2/2565 นำโดย ดร.อััคคณัฐ อัยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวลภัสส์การณ์ ปัญญารัศสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ได้เข้าร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ พร้อมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8,1/10และ1/11 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน ณ ชั้นล่างอาคาร 5 โรงเรียนหนองฉางวิทยา

piyapohn

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เมื่อ 21 ตุลาคม 2565 16:58:15
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หรือคลิกที่ลิงค์ : https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx

wassana

มัคคุเทศน์นักศึกษาวิชาทหาร กองทัพภาคที่ 3
เมื่อ 16 สิงหาคม 2565 16:41:52
มัคคุเทศน์นักศึกษาวิชาทหาร กองทัพภาคที่ 3
มัคคุเทศน์นักศึกษาวิชาทหาร กองทัพภาคที่ 3
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด Clip "มัคคุเทศน์นักศึกษาวิชาทหาร กองทัพภาคที่ 3” และได้รับรางวัลระดับดีเด่น ซึ่งได้รับโล่เกียรติยศจาก พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 โดยในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 โรงเรียนได้รับเกียรติจากพันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงค์ ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 31 เป็นผู้แทนมอบโล่เกียรติยศให้กับโรงเรียน และนักศึกษาวิชาทหาร ได้แก่ นศท.ปวริศร์ แกว่นกสิการณ์, นศท.บุญฤทธิ์ บุญธรรม และนศท.นพณัช มัชบัญฑิต ณ บริเวณสวนชมพูพันธุ์ทิพย์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา

piyapohn

ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (1/2565)
เมื่อ 16 กรกฏาคม 2565 13:10:59
ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (1/2565)
ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (1/2565)
ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (1/2565) หรือ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx

krutonncw

ลูกไก่นอกกำมือ
เมื่อ 12 กรกฏาคม 2565 10:24:50
ลูกไก่นอกกำมือ
ลูกไก่นอกกำมือ
เชิญชวนชาวโรงเรียนหนองฉางวิทยา ส่งคลิปวิดีโอสั้นเข้าร่วมประกวดผ่านแพลตฟอร์ม Tiktok ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท หัวข้อ “NCW ห่างไกลกลโกงจากโลก cyber” มีข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจfacebook : ลูกไก่นอกกำมือ NCWchick , Email : [email protected] , Tiktok : ลูกไก่นอกกำมือ NCWchick

wanatchaphon

การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เมื่อ 11 มิถุนายน 2565 17:50:49
การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองฉางวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

wanatchaphon

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยยินดีต้อนรับครูชณัญญา สุทธิพิทยศักดิ์
เมื่อ 9 เมษายน 2565 13:41:27
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยยินดีต้อนรับครูชณัญญา สุทธิพิทยศักดิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยยินดีต้อนรับครูชณัญญา สุทธิพิทยศักดิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยยินดีต้อนรับครูชณัญญา สุทธิพิทยศักดิ์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

piyapohn

ขั้นตอนการดำเนินการสอบแก้ตัวรูปแบบออนไลน์สำหรับนักเรียนม.3 และ ม.6
เมื่อ 11 มีนาคม 2565 14:47:13
ขั้นตอนการดำเนินการสอบแก้ตัวรูปแบบออนไลน์สำหรับนักเรียนม.3 และ ม.6
ขั้นตอนการดำเนินการสอบแก้ตัวรูปแบบออนไลน์สำหรับนักเรียนม.3 และ ม.6
นักเรียนม.3 และ ม.6 ดำเนินการสอบแก้ตัวแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 11-18 มี.ค.2565 โดยติดต่อครูผู้สอนตามช่องทางที่ครูที่ปรึกษาส่งให้

piyapohn

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับนักเรียนชั้นม.3 และม.6
เมื่อ 11 มีนาคม 2565 14:43:24
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับนักเรียนชั้นม.3 และม.6
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับนักเรียนชั้นม.3 และม.6
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับนักเรียนชั้นม.3 และม.6

piyapohn

ภาพบรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1,4 ห้องเรียนพิเศษและนักเรียน ม.3 เดิม ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อ 2 มีนาคม 2565 13:40:54
ภาพบรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1,4 ห้องเรียนพิเศษและนักเรียน ม.3 เดิม ประจำปีการศึกษา 2565

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ

ระบบแอพพลิเคชั่น

Web App ให้บริการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนมีให้บริการ

การศึกษาต่อ

นักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยาได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หากมีข้อส่งสัยประการใดท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ตามแหล่งข้อมูลด้านล่าง

ติดต่อได้ที่

โรงเรียนหนองฉางวิทยา
51 หมู่ 3 ต.หนองฉาง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110

ติดต่อทางอีเมล์

Oculux

กำลังโหลด...