กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบบุคลากร

สมาชิกกลุ่มสาระ/ฝ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ทำเนียบ Card image cap

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ เพื่อเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนะธรรมไทย มีสุนทรียภาพในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

พันธกิจ

1. ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์​จินตนาการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมและการประกวดทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ทั้งภายในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของเอกลักษณ์ทางทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์​ ทั้งของชาติและท้องถิ่น ร่วมอนุรักษ์​สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย

ข่าว/ประกาศโรงเรียน

ข่าวสาร/ประกาศของโรงเรียน

ไม่พบข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานต่าง ๆ และของกลุ่มสาระต่าง ๆ

ไม่พบข้อมูล
Oculux

กำลังโหลด...