ระบบชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา


รายการประกาศแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับชุมนุม

การลงทะเบียนของครูที่ปรึกษาชุมนุม 1. ในกรณีที่คุณครูไม่สามารถลงทะเบียนได้ เพราะไม่ทราบรหัสยืนยันการลงทะเบียนให้ติดต่อหัวหน้ากลุ่มสาระของท่าน 2. ถ้าพบปัญหาในการลงทะเบียนเช่นไม่มีชื่อคุณครูปรากฎ ให้ติดต่อฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเพิ่มข้อมูลครู 9 พ.ย. 2565
บันทึกกิจกรรมรายสัปดาห์ คุณครูควรบันทึกกิจกรรมที่ปฏิบัติในชุมนุมของท่าน ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประกอบการรายงาน 7 พ.ย. 2565
บันทึกจุดประสงค์เป็นปัจจุบัน คุณครูควรบันทึกจุดประสงค์เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการประเมินผลของชุมนุม และใช้ในการรายงาน 7 พ.ย. 2565