ระบบชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา


รายการชุมนุมทั้งหมดในปีการศึกษานี้

# ชื่อชุมนุม สถานที่ตั้ง จำนวนที่ขอ ครูที่ปรึกษา
1 ปักผ้าด้วยมือ ห้อง 211-ม.4/10 25 สุชาดา ดีเต่า
2 เย็บ ปัก ถัก ร้อย ห้องพิมพ์ดีด 25 นฤมล บัวเหมือน
3 Libraryสร้างสรรค์ ห้องสมุด 30 ศุภาภรณ์ นุกูลอุดมพานิชย์
4 Libraryสร้างสรรค์ ห้องสมุด 30 อังคณี เฮงหิรัญวงศ์
5 TO BE NUMBER ONE ห้องศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น 45 ระมิงค์พร ทองคำฟู
6 We are gifted ห้อง 413 ม.5/1 25 ณัฐวุฒิ เสริมศรีพงษ์
7 YC (ให้คำปรึกษา) ห้องแนะแนว 50 ศศิมา สุดขาว
8 YC (ให้คำปรึกษา) ห้องแนะแนว 50 ยุพิน มะลิถอด
9 YC (ให้คำปรึกษา) ห้องแนะแนว 50 นภามาศ แก้วมะคำ
10 ชุมนุมพยาบาล ห้องพยาบาล 25 จิตภานันท์ ฉ่ำแสง
11 ทำการบ้านและเล่นเกม ห้อง 635-ม.4/2 30 สุภัทรา โชติกะคาม
12 ทำการบ้านและเล่นเกม ห้อง 635-ม.4/2 30 สุธาทิพย์ พิลา(ฝึกสอน)
13 นักศึกษาวิชาทหาร ใต้อาคาร 5 และหลังคาราชาวดี 250 เกียรติศักดิ์ ตรีสัตย์
14 นักศึกษาวิชาทหาร ใต้อาคาร 5 และหลังคาราชาวดี 250 ทิพมาศ กลทิพย์
15 ประชาธิปไตยเป็นของเรา ห้องศูนย์ประชาธิปไตย 45 เบญจมาศ คำรื่น
16 ประชาธิปไตยเป็นของเรา ห้องศูนย์ประชาธิปไตย 45 วราภรณ์ จันทร์ครุธ
17 DIY ห้องอุตสาหกรรม 2 20 สุชาติ โพธิ์มูล
18 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 45 ชณิดาภา เหล่าแช่ม
19 ลูกเสือจิตอาสา ศาลาหกเหลี่ยม 45 ใหม่ ภู่จำรูญ
20 ลูกเสือจิตอาสา ศาลาหกเหลี่ยม 45 นิติพล แสงแก้ว
21 อาสายุวกาชาด ห้อง 325-ม.2/6 40 สุภัทรา เหมพิจิตร
22 อาสายุวกาชาด ห้อง 325-ม.2/6 40 ศิรประภา สุระมาตย์
23 อาสายุวกาชาด ห้อง 325-ม.2/6 40 พรลภัส สุขศรีชวลิต(ฝึกสอน)
24 A-MATH ห้อง 317-ม.6/11 30 ถาวร ลักษณะ
25 A-MATH ห้อง 317-ม.6/11 30 ฐานิศร์ สาทนรัมย์
26 Origami ห้อง 633-ม.3/4 45 บุษกร ชูศรี
27 Origami ห้อง 633-ม.3/4 45 สุธิมา สังควิสุทธิ์(ฝึกสอน)
28 STEM-Ai ห้อง 612-ม.1/2 25 ชิตพล สะอาด
29 SUDOKU ห้อง 622-ม.1/7 40 ปทุมวดี อินอ่อน
30 SUDOKU ห้อง 622-ม.1/7 40 จิตราภรณ์ แก้วเกษการณ์
31 SUDOKU ห้อง 622-ม.1/7 40 กรกนก ทิพวรรณ์(ฝึกสอน)
32 เกมสร้างสรรค์กับ GSP ห้อง 636-ศูนย์ GSP 35 ลัดดา คฤหปาน
33 เกมสร้างสรรค์กับ GSP ห้อง 636-ศูนย์ GSP 35 ญาณินี สอาด
34 เกมสร้างสรรค์กับ GSP ห้อง 636-ศูนย์ GSP 35 กัญญาณี สพประสงค์(ฝึกสอน)
35 คณิตศาสตร์ขาวดำ ห้อง 621-ม.1/6 35 ณัฐกฤษ จันทร์ตะ
36 คณิตศาสตร์ขาวดำ ห้อง 621-ม.1/6 35 ณรงค์ ฤทธิฤาชัย
37 คณิตศาสตร์ขาวดำ ห้อง 621-ม.1/6 35 ทักษิณ สอนอ้อย
38 คิดเลขเร็ว ห้อง 127-ม.3/7 40 ทัศน์วรรณ​ วิศวชาติกุล
39 คิดเลขเร็ว ห้อง 127-ม.3/7 40 ธารินี ทองแร่
40 คิดเลขเร็ว ห้อง 127-ม.3/7 40 ชานนท์​ พูลสุขเสริม
41 กระดาษสีสวย โรงอาหารใหม่ 25 กรุณี อินทร์เทียม
42 ธนาคารโรงเรียน ธนาคารโรงเรียน 25 ฐิติรัตน์ มณีเสวตร์
43 เวทคณิตคิดสนุก ห้อง 634-ม.3/5 20 ปรวีร์ บิณฑวิหค
44 Shopping on sale ห้อง SEAR 2 40 พัชราวลัย ทางชั้น
45 Shopping on sale ห้อง SEAR 2 40 พัชนี ภักดี
46 Chinese Singing and Dancing ห้องศูนย์ภาษาจีน 25 วิศารัตน์ มูลคำ
47 Crossword ห้อง SEAR 3 45 สุรีย์พร หาญกล้า
48 Crossword ห้อง SEAR 3 45 รุจี กิจทา
49 Crossword ห้อง SEAR 3 45 สุภาวรรณ์ ประพันธ์ศรี
50 English with E-sport (ROV) ห้อง SEAR 4 25 อนุตตรีย์ ดิษเจริญ
51 Exploring English ห้อง 235-ม.1/9 30 นพรัตน์ ไม้สนธิ์
52 Exploring English ห้อง 235-ม.1/9 30 วลัยพรรณ โพธิ์จิ๋ว
53 Exploring English ห้อง 235-ม.1/9 30 Soroush Farokhnedjad
54 Exploring English 2 ห้อง 223-ม.2/9 28 รมย์ธีรา ภูกิ่งเงิน
55 Exploring English 2 ห้อง 223-ม.2/9 28 Mendoza HazelJean
56 Exploring English 2 ห้อง 223-ม.2/9 28 Marjorie WilingGuinid
57 Exploring English 3 ห้อง 224-ม.3/9 23 ศิริภรณ์ โพธิ์หิรัญ
58 Exploring English 3 ห้อง 224-ม.3/9 23 AlbenGary DemafilesAlian
59 Exploring English 3 ห้อง 224-ม.3/9 23 Keza ChrisKelly
60 ท่องโลกแดนมังกร ห้อง 227-ม.6/7 35 อภิสรา ทองกวาว
61 ท่องโลกแดนมังกร ห้อง 227-ม.6/7 35 วัชรพงษ์ พุทธิตระกูล(ฝึกสอน)
62 ท่องโลกแดนมังกร ห้อง 227-ม.6/7 35 อุทัยวรรณ มะเส็ง(ฝึกสอน)
63 การจัดสวนแก้ว ห้องเกษตรกรรม 25 มานพ ดีเต่า
64 วัฒนธรรมการกินและอาหารจีน ห้อง 225-ม.4/7 35 ภาณุวัฒน์ น้อยฉิม
65 วัฒนธรรมการกินและอาหารจีน ห้อง 225-ม.4/7 35 อิสรีย์ วิทยารัตน์(ฝึกสอน)
66 วัฒนธรรมการกินและอาหารจีน ห้อง 225-ม.4/7 35 ศุภิสรา ขันทองคำ(ฝึกสอน)
67 เสน่ห์ศิลปะจีน ห้อง 226-ม.5/7 45 รัตนวัลย์ สิริปิยานนท์
68 เสน่ห์ศิลปะจีน ห้อง 226-ม.5/7 45 อุไรรัตน์ สันบุญเป็ง
69 ก็พูดไปเลยสิคะ ห้อง 321-ม.2/2 25 ลัญฉกร ชัยอัครกุล
70 เกมส์สร้างสรรค์ ห้องศูนย์ภาษาไทย 35 วรรณิกา ธรรมสละ
71 เกมส์สร้างสรรค์ ห้องศูนย์ภาษาไทย 35 จรัญญา วงษ์สาธุภาพ
72 เกมส์สร้างสรรค์ ห้องศูนย์ภาษาไทย 35 ศุภกร แดงสิงห์
73 เกมส์สร้างสรรค์ ห้องศูนย์ภาษาไทย 35 เกียรติศักดิ์ บิณทวิหค(ฝึกสอน)
74 นานาสาระ ห้อง 337-ม.2/11 50 วัลลภ มลัยพันธุ์
75 นานาสาระ ห้อง 337-ม.2/11 50 วราภรณ์ จันแรง
76 นานาสาระ ห้อง 337-ม.2/11 50 พรทิพย์ เลี่ยมใจดี
77 นานาสาระ ห้อง 337-ม.2/11 50 ปนัดดา ทุนมาก(ฝึกสอน)
78 มองไทย ห้อง 326-ม.6/6 40 อัญญารัตน์ ทองธรรม
79 มองไทย ห้อง 326-ม.6/6 40 ปุณณรัตน์ ทองธรรม
80 มองไทย ห้อง 326-ม.6/6 40 สิริวิมล พิมพ์ศรี
81 ลับลมคมไทย ห้อง 316-ม.6/10 40 วัฒพล กางไธสง
82 ลับลมคมไทย ห้อง 316-ม.6/10 40 วนัชพร แจ่มสกุล
83 วาทการ (พัฒนาทักษะการพูด) ห้อง 323-ม.2/4 35 ญาณิกา เสนาธนศักดิ์
84 วาทการ (พัฒนาทักษะการพูด) ห้อง 323-ม.2/4 35 ชณัญญา สุทธิพิทยศักดิ์
85 วาทการ (พัฒนาทักษะการพูด) ห้อง 323-ม.2/4 35 สุมินนา สินเธาว์(ฝึกสอน)
86 Biogang ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 2 25 รัชดา พรมชาติ
87 Biogang ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 2 25 สุกัญญา มูลโมกข์
88 CHEM IS FUN ห้องปฏิบัติการเคมี 1 25 บุญศรี ชริตภิรัต
89 CHEM IS FUN ห้องปฏิบัติการเคมี 1 25 วาสนา นิ่มพระยาปภาตา
90 คหกรรม ห้องคหกรรม 25 แสนคำนึง ตรีฤกษ์ฤทธิ์
91 คหกรรม ห้องคหกรรม 25 นพพร ปรีชา
92 IoT เพื่อการเรียนรู้ ห้องคอมฯ 5 25 บรรหาญ เดชมา
93 SCI-FINE ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.1 30 ธิติมา ชูสอนสาย
94 SCI-FINE ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.1 30 ปิยะพร พิมพ์พิพัฒน์
95 คอมพิวเตอร์ 1 ห้องคอมฯ 1 30 ดาวเรือง เพียรพานิช
96 คอมพิวเตอร์ 1 ห้องคอมฯ 1 30 ฤทัยรัตน์ เกษการณ์
97 คอมพิวเตอร์ 1 ห้องคอมฯ 1 30 ชัยณรงค์ เอี่ยมมา(ฝึกสอน)
98 คอมพิวเตอร์ 1 ห้องคอมฯ 1 30 ชิษณุชา เสิบกลิ่น(ฝึกสอน)
99 คอมพิวเตอร์พาเพลิน ห้องคอมฯ 4 30 ฐิติกาญจน์ จันทร์ล้อมเพชร
100 คอมพิวเตอร์พาเพลิน ห้องคอมฯ 4 30 ชูศิลป์ ศรีสุข
101 เครื่องบิน ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 30 ฤทธิพันธ์ พรมชาติ
102 เครื่องบิน ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 30 สุภาพร คันศร
103 ดาราศาสตร์ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 35 มนัสยา คูรัมย์
104 ดาราศาสตร์ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 35 จันทร์จิรา ศรีสนอง
105 ดาราศาสตร์ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 35 กัญญารัตน์ วัดสิงห์
106 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ห้องปฏิบัติการวิทย์ฯ ม.2 20 พัชรา ณัฐวงค์ศิริ
107 ประชาสัมพันธ์ ห้องประชาสัมพันธ์ 25 อุทิศ แจ้งถิ่นป่า
108 มัดย้อม ห้องวิทย์ฯ 418 20 กาญจนา อรุณโรจน์
109 วิทย์สนุก รอบตัว ห้องปฏิบัติการวิทย์ฯ ม.3 25 แสงทอง ศิริรัตน์
110 งานช่าง ห้องอุตสาหกรรม 3 20 ณฐกร ทาคำสุข
111 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหนองฉางวิทยา ห้องวิทย์ฯ 422 25 ปิยะภณ ป้อมคำ
112 หุ่นยนต์ ห้องคอมฯ 3 25 ไพฑูรย์ นพกาศ
113 หุ่นยนต์ ห้องคอมฯ 3 25 ฐิติกร สุขสบาย
114 Art Chill ชิลล์ สไตล์ สบายแบบอาร์ตๆ ห้องศิลปะ 35 โชติกา ขอผล
115 Art Chill ชิลล์ สไตล์ สบายแบบอาร์ตๆ ห้องศิลปะ 35 ละออ ตรีสัตย์
116 Art portfolio ห้องประติมากรรม 35 สมโภชน์ พูลเขตกิจ
117 Art portfolio ห้องประติมากรรม 35 จิรายุ แซ่ลอ
118 NCW Cover dance ห้อง SEAR 5 25 ณัฐชานนท์ ทาสะโก
119 Ukulele Basic ห้องวิทย์ฯ 425 20 ณัฐิวุฒิ อินอ่อน
120 นาฏยศิลป์ถิ่นหนองฉาง ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ 25 นวลรัตน์ ธนตรัยรัตน์
121 วงโยธวาทิต ห้องดนตรีสากล 60 วันชัย ยอดพิโรจน์
122 หนองฉางสังคีต ห้องดนตรีไทย 30 กวิศร์ โพธิพิทักษ์
123 หนองฉางสังคีต ห้องดนตรีไทย 30 พรชัย ไผ่ปาน
124 UNESCO ASPnet ห้อง SEAR 1 30 อาภรณ์ สีแดง
125 UNESCO ASPnet ห้อง SEAR 1 30 พรรณี ทิพวรรณ์
126 ซ่อมแซมเสื้อผ้าเบื้องต้น ห้อง 324-ม.2/5 25 มาลัย เดชด่าน
127 ครอบครัวพอเพียง ห้อง 537-ม.6/9 45 ปัณณฑัต คงเอียง
128 ครอบครัวพอเพียง ห้อง 537-ม.6/9 45 ทศพร เตชะนา
129 ครอบครัวพอเพียง ห้อง 537-ม.6/9 45 จิตรานุช บารมี
130 ท่องโลกกว้าง ศาลาหกเหลี่ยมข้างห้องสหกรณ์ 35 นวลวรรณ คันศร
131 ท่องโลกกว้าง ศาลาหกเหลี่ยมข้างห้องสหกรณ์ 35 ไอลดา ชาญตะบะ
132 ท่องโลกกว้าง ศาลาหกเหลี่ยมข้างห้องสหกรณ์ 35 จิรายุ ศรีรุณ
133 สวดมนต์สรภัญญะ ห้องจริยศึกษา 40 ฉวีวรรณ ทัพไทย
134 สวดมนต์สรภัญญะ ห้องจริยศึกษา 40 พิมพ์วลัญช์ เทพกรณ์
135 เซปักตะกร้อ สนามกีฬาเซปักตะกร้อ 45 วาสนา นฤคนธ์
136 เซปักตะกร้อ สนามกีฬาเซปักตะกร้อ 45 สันติภาพ เกษวิริยะการณ์(ฝึกสอน)
137 นักร้องหลังไมค์ ห้องพักครูพลศึกษา 45 ยุระนันท์ คณฑา
138 นักร้องหลังไมค์ ห้องพักครูพลศึกษา 45 เฉลิมขวัญ สาคร
139 บาสเกตบอล สนามกีฬาบาสเกตบอล 45 ศัลย์ สุขเสือ
140 บาสเกตบอล สนามกีฬาบาสเกตบอล 45 มิตรภาพ เกษวิรินะการณ์(ฝึกสอน)
141 แบดมินตันและเทเบิลเทนนิส หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 30 วัชระ​ สุขสำราญ
142 แบดมินตันและเทเบิลเทนนิส หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 30 นวพร​ รวยพงษ์
143 ฟุตบอล/ฟุตซอล สนามฟุตบอล,สนามฟุตซอล 45 เรวัต เมณฑ์กูล
144 ฟุตบอล/ฟุตซอล สนามฟุตบอล,สนามฟุตซอล 45 สุรชัช อำภิน(ฝึกสอน)
145 วอลเลย์บอล สนามวอลเลย์บอล 70 มนตรี จันทมา
146 วอลเลย์บอล สนามวอลเลย์บอล 70 เปรมสิทธิ์ บุญธรรม
147 วอลเลย์บอล สนามวอลเลย์บอล 70 จักรกฤษณ์ สุวาท(ฝึกสอน)
148 แอโรบิคแดนซ์ ปฏิบัติการเคมี 2 25 เจริญรัตน์ หัสแดงดำรงค์กุล
149 ถักโครเชต์ ศาลาหน้าอาคาร 1 35 โสภาพรรณ หนองกาวี
150 ถักโครเชต์ ศาลาหน้าอาคาร 1 35 สุวิมล แก้วการไร่
151 ถักโครเชต์ ศาลาหน้าอาคาร 1 35 ภัควลัญชญ์ ดีเกิด
152 ถักโครเชต์ ศาลาหน้าอาคาร 1 35 ชนาภา ชอัมพงษ์(ฝึกสอน)
153 ธุรกิจศิลป์ ห้องวิชาการ 15 ลักษณาวลัย วัฒนพนิชญ์
154 นานาพับ หน้าห้องประชุมเฟื่องฟ้า 35 นิตยา เงินลำปาง
155 นานาพับ หน้าห้องประชุมเฟื่องฟ้า 35 ศิริเนตร กุสุโมทย์
156 นานาพับ หน้าห้องประชุมเฟื่องฟ้า 35 วรรณวิศา สุขเลิศ