ระบบชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา


รายการชุมนุมทั้งหมดในปีการศึกษานี้

# ชื่อชุมนุม สถานที่ตั้ง เงื่อนไขการรับ จำนวนที่ขอ จำนวนคงเหลือ ครูที่ปรึกษา
1 เกมสร้างสรรค์ ห้องศุนย์ภาษาไทย ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 30 0 จรัญญา วงษ์สาธุภาพ
3 ดอกไม้กระดาษในวรรณคดีไทย ห้อง322 ม.2/3 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 40 2 นิตยา เงินลำปาง
6 MATH MAGIC ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ (อาคาร6 ชั้น1) ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 30 0 บุษกร ชูศรี
8 Road To A-Level 87 ห้องศูนย์ฯภาษาจีน/ห้อง227 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 30 7 รัตนวัลย์ สิริปิยานนท์
11 เรียนรู้วัฒนธรรมแดนมังกรจีน ศูนย์ภาษาจีน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 30 0 นันทนัช ปาจิตร
15 Fair Fem-ผู้หญิงเพื่อสังคม ห้องพัสดุ (อาคาร 3 ชั้น 1) ม.3 ม.4 หญิง 25 0 สุรีย์พร หาญกล้า
17 สภานักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย ห้องสภานักเรียน อาคาร1 ชั้น 1 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 40 19 เบญจมาศ คำรื่น
19 สรภัญญะ และมัคนายกน้อย ห้องจริยศึกษา ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 50 37 ฉวีวรรณ ทัพไทย
21 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ต้นแผนการเรียนวิทย์-คณิต ห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์ ม.2 อาคาร4ชั้น3 ม.1 ม.2 ม.3 ชาย+หญิง 25 13 พัชรา ณัฐวงค์ศิริ
22 หนองฉางสังคีต ห้องดนตรีไทย ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 22 22 พรชัย ไผ่ปาน
24 ART PORTFOLIO ห้องทัศนศิลป์ อาคาร 2 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 40 0 จิรายุ แซ่ลอ
26 เทเบิลเทนนิส หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 21 0 นวพร​ รวยพงษ์
27 กระดาษสีสวย ใต้ถุนโรงอาหารใหม่ ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 25 0 กรุณี อินทร์เทียม
28 เครื่องบินพลังยาง ห้อง 428 (ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1) ม.1 ม.2 ม.3 ชาย+หญิง 25 25 สุภาพร คันศร
29 สร้างแบบจำลอง ดาว ในระบบสุริยะ ห้อง418 ม.1 ม.2 ม.3 ชาย+หญิง 25 25 ณัฐิวุฒิ อินอ่อน
30 ชีวิตดี มีคุณธรรม ห้องเรียน ม.6/8 ( 536) ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 25 15 ทศพร เตชะนา
32 SCI-FINE ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ม. 1 ม.2 ม.3 ชาย+หญิง 30 4 ปิยะพร พิมพ์พิพัฒน์
34 ท่องโลกกว้าง ศาลาหกเหลี่ยม ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 30 30 ไอลดา ชาญตะบะ
37 ชุมนุมคณิตศาสตร์ขาว ดำ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 (ห้องเรียนม.1/7) ม.1 ม.2 ม.3 ชาย+หญิง 30 11 ทักษิณ สอนอ้อย
40 การจัดสวนแก้ว ห้องเกษตร ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 25 4 มานพ ดีเต่า
41 ปักผ้าด้วยมือ ห้องเรียนภาษาไทย หน้าห้องพักครูเกษตร ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 25 25 สุชาดา ดีเต่า
42 ธรรมพัฒนาจิต ห้อง ม.2/6 ม.1 ม.2 ชาย+หญิง 25 18 มาลัย เดชด่าน
43 อาสาพยาบาล ห้องพยาบาล ม.4 ม.5 ม.6 หญิง 25 25 จิตภานันท์ ฉ่ำแสง
44 TO BE NUMBER ONE ห้องศูเพื่อนใจ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 85 76 ภาคภูมิ เชี่ยวกสิกรณ์
47 Treader begin 428 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 40 0 ฤทธิพันธ์ พรมชาติ
49 ธุรกิจศิลป์ ห้องวิชาการ ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 20 11 ลักษณาวลัย วัฒนพนิชญ์
50 เพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน ห้อง 2/5 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 25 25 ชณัญญา สุทธิพิทยศักดิ์
52 ชุมนุมนาฏยศิลป์ถิ่นหนองฉาง ห้องนาฏศิลป์ไทย โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 34 34 นวลรัตน์ ธนตรัยรัตน์
54 ครอบครัวพอเพียง อาคาร 5 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ชาย+หญิง 45 45 จิตรานุช บารมี
56 สบายๆ สไตล์ เคมี เคมี 1 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 30 18 บุญศรี ชริตภิรัต
58 ทำการบ้านและเล่นเกม ห้อง ม.4/2 ตึก 6 ชั้นที่ 3 ม.1 ม.2 ม.3 ชาย+หญิง 30 0 สุภัทรา โชติกะคาม
60 สนุกคิดกับคณิตคิดสนุก ห้อง 635 (ห้องเรียน ม.4/2 อาคาร 6 ชั้น 3) ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ชาย+หญิง 25 14 ปรวีร์ บิณฑวิหค
61 เกมสร้างสรรค์กับ GSP ศูนย์ GSP อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 636 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 25 0 ญาณินี สอาด
63 คิดเลขเร็ว ห้องเรียน ม.3/7 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 25 17 ทัศน์วรรณ​ วิศวชาติกุล
65 ชุมนุมบาสเกตบอล สนามบาสเกตบอล ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 42 42 ศัลย์ สุขเสือ
66 นานาสาระ ศาลาหกเหลี่ยมบริเวณห้องกิจการนักเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 50 0 วัลลภ มลัยพันธุ์
69 English World-Wide Sear 1 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 19 19 อาภรณ์ สีแดง
71 English with E-sport (ROV) อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง Sear 4 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 30 0 อนุตตรีย์ ดิษเจริญ
73 NCW string instrument อาคาร2 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 25 0 ฉัตรชัย ศิลป์สมบูรณ์
74 We are gifted ห้องเรียน ม.6/1 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 30 12 ภัควลัญชญ์ ดีเกิด
76 อุตสาหกรรมศิลป์ ห้องอุตสาหกรรม 2 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย 20 0 ณฐกร ทาคำสุข
77 วิทย์สนุกรอบตัว ห้อง 431 (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) ม.1 ม.2 ม.3 ชาย+หญิง 25 1 แสงทอง ศิริรัตน์
78 YC (เพื่อนให้คำปรึกษา) ห้องแนะแนว ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 50 0 ศศิมา สุดขาว
81 ชุมนุมCrossword SEAR3 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 40 0 รุจี กิจทา
83 ชุมนุมวงโยธวาทิต ห้องดนตรีสากล (วงโยธวาทิต) ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 80 0 วันชัย ยอดพิโรจน์
85 TikTok พาเพลิน เคมี1 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 25 0 เจริญรัตน์ หัสแดงดำรงค์กุล
86 ศิลปะการผูกผ้า ใต้อาคาร5 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 40 0 ศุภกร แดงสิงห์
88 เย็บ ปัก ถัก ร้อย ห้องปฎิบัติการพาณิชยกรรม หน้าห้องลูกเสือ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 25 2 นฤมล บัวเหมือน
89 สนุกคิด ชีวิตกับชีวะ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 2 (424) ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 40 25 สุกัญญา มูลโมกข์
91 ลูกเสือจิตอาสา ห้องลูกเสือโรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 25 3 ใหม่ ภู่จำรูญ
92 นักศึกษาวิชาทหาร หลังคาราชาวดี ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 218 218 ทิพมาศ กลทิพย์
93 ธนาคารโรงเรียน ห้องธนาคารโรงเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.5 ชาย+หญิง 25 0 ฐิติรัตน์ มณีเสวตร์
94 DIY โรงฝึกปฏิบัติงานอุตสาหกรรม ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ชาย+หญิง 20 0 สุชาติ โพธิ์มูล
95 English Exploring2 ห้องเรียน ม.2/9 อาคาร 2 ม.2 ชาย+หญิง 28 3 วลัยพรรณ โพธิ์จิ๋ว
98 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหนองฉางวิทยา ห้องชีววิทยา 1 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 25 0 ปิยะภณ ป้อมคำ
99 นักร้องหลังไมค์ อาคาร 4 หน้าห้องพลศึกษา ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 50 0 ยุระนันท์ คณฑา
101 หุ่นยนต์ Computer lab3 อาคาร 1 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 25 25 ไพฑูรย์ นพกาศ
103 Exploring English 3 224 ม.3 ชาย+หญิง 27 3 รมย์ธีรา ภูกิ่งเงิน
105 English Exploring 1 ห้อง ม.1/5 อาคาร 2 ม.1 ชาย+หญิง 30 30 ศิริภรณ์ โพธิ์หิรัญ
107 IoT เพื่อการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 ม.1 ม.2 ชาย+หญิง 25 0 บรรหาญ เดชมา
108 คอมพิวเตอร์พาเพลิน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ม.1 ม.2 ม.3 หญิง 30 0 ฐิติกาญจน์ จันทร์ล้อมเพชร
110 Catering ห้องคหกรรม ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 40 26 แสนคำนึง ตรีฤกษ์ฤทธิ์
113 คอมพิวเตอร์1 คอมพิวเตอร์1 ม.1 ม.2 ม.3 หญิง 30 0 ฤทัยรัตน์ เกษการณ์
115 ใช้เงินเป็น ม.5/11 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 25 25 ศิรประภา สุระมาตย์
117 พักจิต พักใจกับ Alljit สุขภาพจิตใจ ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 20 0 ชณิดาภา เหล่าแช่ม
118 ดาราศาสตร์ หัองฟิสิกส์2 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 30 7 กัญญารัตน์ วัดสิงห์
120 ทำนองเสนาะและคำคม 322 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ชาย+หญิง 30 3 วนัชพร แจ่มสกุล
122 ฟุตบอล สนามฟุตบอล,สนามฟุตซอล ม.1 ม.2 ม.3 ชาย 25 0 เรวัต เมณฑ์กูล
123 เยาวชนNCWรุ่นใหม่ หัวใจสุจริต 536-ม.6/8 ตึก 5 ชึ้น 3 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 25 0 พิมพ์วลัญช์ เทพกรณ์
125 กีฬาเปตอง สนามเปตองหน้าหอสมุุด ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 25 0 วัชระ​ สุขสำราญ
126 ลูกหวายต้นแจง สนามกีฬาเซปักตะกร้อ ข้างตึก 6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 25 1 วาสนา นฤคนธ์
127 ประชาสัมพันธ์ ห้องประชาสัมพันธ์ ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 25 8 อุทิศ แจ้งถิ่นป่า
128 NCW Cover Dance SEAR 5 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 30 30 ณัฐชานนท์ ทาสะโก
129 ศิลปะกับสิ่งแวดล้อม ห้องศิลปะครูละออ ชั้น 1 อาคารภาษาจีน ม.1 ม.2 ม.3 ชาย+หญิง 20 0 โชติกา ขอผล
131 Library สร้างสรรค์รักการอ่าน ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 31 31 ศุภาภรณ์ นุกูลอุดมพานิชย์
133 SUDOKU & เวทคณิต 127-ม.3/7 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 40 6 จิตราภรณ์ แก้วเกษการณ์
135 มองไทย อาคาร 3 ห้อง 326 ม.1 ม.2 ม.3 ชาย+หญิง 30 1 สิริวิมล พิมพ์ศรี
138 กีฬาวอลเลย์บอล สนามกีฬาวอลเลย์บอล ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 60 0 เปรมสิทธิ์ บุญธรรม
140 A-MATH ม.6/11 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ชาย+หญิง 40 0 สุภัทรา เหมพิจิตร
143 ฟุตบอล สนามฟุตบอล ม.1 ม.2 ม.3 ชาย+หญิง 25 25 เรวัต เมณฑ์กูล