จำนวนนักเรียนที่สมัครเรียนและสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2566

ระดับชั้น ประเภท 11 มี.ค. 12 มี.ค. 13 มี.ค. 14 มี.ค. 15 มี.ค. รวมทั้งหมด เปอร์เซนต์
ม.1 ความสามารถพิเศษ 36 1 0 0 0 37
ม.1 เงื่อนไขพิเศษ 0 0 0 0 0 0
ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ 71 8 5 0 1 85
ม.1 ทั่วไป 311 31 23 17 5 387
ม.1 รวม 418 40 28 17 6 509
ม.4 ความสามารถพิเศษ 20 3 0 0 0 23
ม.4 เงื่อนไขพิเศษ 0 0 0 0 0 0
ม.4 ทั่วไป 176 25 15 11 3 230
ม.4 รวม 196 28 15 11 3 253