พิมพ์ใบสมัครออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

mode_edit
person
กรอกเลขประจำตัวประชาชนนักเรียน
   

ปฏิทินการรับนักเรียนชั้น ม.1,4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ปีการศึกษา 2565

face

ติดต่อสอบถามเอกสารการสมัคร การกรอกใบสมัครออนไลน์

phone_android
- นางสาวลภัสส์การณ์ ปัญญารัศสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โทร 065-8498394
- นางสาวลัดดา คฤหปาน หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ โทร 089-8395959
- นางสวพรรณี ทิพวรรณ์ หัวหน้างานรับสมัครนักเรียน โทร 084-1531599
- ครูไพฑูรย์ นพกาศ Technical Support โทร 089-9603148
- ครูบรรหาญ เดชมา Technical Support โทร 089-2680476
- ครูปุณณรัตน์ ทองธรรม Technical Support โทร 082-8840779