ขั้นตอนการสมัครออนไลน์ ปีการศึกษา 2565ช่วงวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2565

1.1 เลือกประเภทของการสมัคร - ความสามารถพิเศษ - เงื่อนไขพิเศษ - นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ - นักเรียนทั่วไป
1.2 กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วน
1.3 ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกให้มีความถูกต้อง โดยเฉพาะเลขประจำตัวประชาชน
1.4 หากมีข้อมูลผิดพลาดให้ทำการแก้ไขก่อน แล้วยืนยันการสมัคร
2.1 ติดรูปถ่ายนักเรียนขนาก 1 นิ้วที่ใบสมัคร
2.2 นำใบสมัครออนไลน์มาในวันสอบ ตามวันที่กำหนด
- ประเภท นักเรียนความสามารถพิเศษ
- - - มัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2565
- - - มัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 23 มีนาคม 2565
- ประเภท เงื่อนไขพิเศษ นักเรียนในเขต และ นักเรียนทั่วไป
- - - มัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 26 มีนาคม 2565
- - - มัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 27 มีนาคม 2565
3.1 ใบสมัครของโรงเรียนหนองฉางวิทยา (กรอกข้อมูลและพิมพ์จากระบบการรับสมัคร)
3.2 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
3.3 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
3.4 หลักฐานการเรียน
        ม.1 - สำเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ฉบับจริง
        ม.4 - สำเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ฉบับจริง
4.1 ผู้ปกครองส่งนักเรียนที่หน้าประตูโรงเรียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการคัดกรอง
4.2 นักเรียนนั่งรอที่จุดพัก แบ่งเป็นห้องสอบเรียงลำดับตามเลขที่นั่งสอบ
4.3 นักเรียนทำการสอบคัดเลือกตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
4.4 ผู้ปกครองรับนักเรียน